Διαδρομή πλοήγησης

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

To EESSI είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που θα βοηθήσει τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε όλη την ΕΕ να ανταλλάσουν πληροφορίες ταχύτερα και ασφαλέστερα, όπως απαιτούν οι κανονισμοί της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει σύστημα που να καλύπτει όλη την ΕΕ και οι περισσότερες ανταλλαγές πληροφοριών γίνονται με χαρτί.

Πώς θα λειτουργεί;

Όλοι οι εθνικοί φορείς θα ανταλλάσουν μεταξύ τους πληροφορίες για διασυνοριακές υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης χρησιμοποιώντας τα δομημένα ηλεκτρονικά έγγραφα.

Τα έγγραφα αυτά θα διαβιβάζονται μέσω του συστήματος EESSI (η διαχείριση του οποίου θα γίνεται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) στον σωστό προορισμό σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι υπάλληλοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα μπορούν να επιλέγουν από κατάλογο εθνικών φορέων τον σωστό παραλήπτη σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ποια είναι τα οφέλη;

Για το κοινό:

  • ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων
  • ταχύτερος υπολογισμός και πληρωμή των κοινωνικών παροχών

Για τις δημόσιες διοικήσεις:

  • τυποποίηση της ροής πληροφοριών
  • καλύτερη πολύγλωσση επικοινωνία χάρη στα κοινά δομημένα έγγραφα
  • βελτιωμένη επαλήθευση και συγκέντρωση στοιχείων