Διαδρομή πλοήγησης

Πολιτικές και δραστηριότητες

Την ευθύνη για την πολιτική στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ένταξης μοιράζονται από κοινού η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • συντονίζει και παρακολουθεί τις εθνικές πολιτικές,
  • προωθεί την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών σε τομείς όπως η απασχόληση, η φτώχια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η συνταξιοδότηση,
  • εκπονεί νόμους και παρακολουθεί την εφαρμογή τους σε τομείς όπως τα εργασιακά δικαιώματα και ο συντονισμός των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης.