Sti

Nyheder

Den sociale dagsorden – EU's manglende iværksættere

19/06/2014 Den sociale dagsorden – EU's manglende iværksættere

Punkt 37 på den sociale dagsorden sætter fokus på den nye Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for 2014-2020.

Der vil gennem Den Europæiske Socialfond blive investeret over 80 mia. EUR i den europæiske befolkning i løbet af de næste syv år. Selvstændige, vikarer og tidsbegrænset ansatte kan nu også få støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for 2014-2020, når de har mistet deres job i forbindelse med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønsteret, der kan tilskrives globaliseringen.

Det pointeres desuden, at politikerne bør gøre det lettere for underrepræsenterede og dårligt stillede borgere – EU's manglende iværksættere – at starte egen virksomhed.

Europa-Kommissionen og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) arbejder i fællesskab på at få samlet de spredte data, afholde kapacitetsopbyggende seminarer og fremsætte anbefalinger.

Punkt 37 dækker også følgende spørgsmål:

  • hvordan man kan deltage i den offentlige onlinehøring om EU's strategi for vækst og beskæftigelse for 2010-2020, hvor midtvejsevalueringen nærmer sig
  • hvordan man kan forbedre kvaliteten af praktikophold
  • hvordan man kan foregribe og blive bedre til at håndtere omstruktureringer (både i den offentlige og den private sektor).

Statistikker til punkt 37 på den sociale dagsorden

■ EU er nødt til at skabe 4 mio. job bare for at nå op på beskæftigelsesniveauet før krisen.

■ I 2013 var der 216,4 mio. beskæftigede i EU, herunder 43,7 mio. deltidsansatte, hvoraf 9,9 mio. (23 % af alle deltidsansatte) var underbeskæftigede. Der var også 26,2 mio. arbejdsløse, og 137,2 mio. var uden for arbejdsstyrken.

■ Det ventes, at 4 mio. mennesker vil få adgang til ikke-økonomisk materiel støtte (mad, tøj, sko, sæbe, shampoo mv.) fra den nye Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede i løbet af de næste syv år.

■ Den tværeuropæiske arbejdsformidlingsportal EURES er gået fra 175 000 registrerede jobsøgende i 2007 til 1 100 000 i 2013, men det er kun ca. 30 % af alle ledige stillinger i medlemsstaterne, der opslås dér.

■ Ca. 700 000 personer flytter hvert år fra ét EU-land til et andet, og ca. 2,9 mio. EU-borgere kunne godt tænke sig at gøre det.

■ Der er siden 2002 gennemført mere end 16 000 omstruktureringer inden for EU, hvilket har resulteret i et nettotab af 2 mio. arbejdspladser. Europa-Kommissionen har fastsat retningslinjer, som skal gøre det lettere at foregribe og håndtere omstruktureringer.

Arbejdsløsheden har generelt og især blandt unge varieret mellem EU-landene siden 2008. Variationerne er større i euroområdet end i EU som helhed.

■ Det fremgår af årsrapporten for 2012 fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), at halvdelen af de arbejdstagere, som deltog i de 41 EGF-sager, der er beskrevet i rapporten, havde fundet nyt arbejde eller var blevet selvstændige efter EGF-støtteperiodens udløb, og at mange flere var begyndt på en almen eller faglig uddannelse for at forbedre deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

■ Et ud af tre praktikophold ligger under standarden, for så vidt angår arbejdsvilkår eller læringsindhold. 45 % af respondenterne i en Eurobarometerundersøgelse (april-maj 2013) om praktikanters erfaringer inden for EU har haft et eller flere praktikophold. Kun 27 % af respondenterne blev tilbudt en ansættelseskontrakt, da praktikopholdet var slut, og 23 % blev tilbudt en forlængelse af praktikopholdet.