Cesta

EU řeší sociální rozměr ekonomické krize

EU řeší sociální rozměr ekonomické krize

Evropská unie zdvojnásobila své úsilí při propagaci zaměstnanosti a sociálního začlenění jakožto součásti své strategie na řešení ekonomické a finanční krize.

Mobilizace dotací EU 

 • V listopadu 2008 představila Evropská komise tzv. ozdravný balíček ve výši 200 miliard eur. Kolem 170 miliard eur bude získáno z rozpočtů členských států a EU a Evropská investiční banka (EIB) dohromady poskytnou 30 miliard eur;
 • Komise navrhla zjednodušit kritéria pro získávání podpory z Evropského sociálního fondu (ESF), a změnila program výdajů a výplaty záloh určených na začátek roku 2009, aby členské státy měly dříve přístup k částce až 1,8 miliard EUR za účelem posílení aktivní politiky trhu práce, zaměření na nejzranitelnější subjekty, zvýšení podpory dovedností a v případě potřeby rozhodnutí pro plné financování projektů během tohoto období;
 • Komise navrhla změny v Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF), který byl vytvořen s cílem pomáhat pracovníkům propuštěným ze zaměstnání nalézt nové pracovní místo. Pokud budou návrhy přijaty, umožní EGF rychlejší intervenci za účelem poskytování peněžních prostředků na programy školení a pracovního umístění. Roční rozpočet dostupný v rámci EGF činí až 500 milionů eur.
 • Evropská unie zřídila novou facilitu mikrofinancování za účelem poskytování mikroúvěrů malým podnikům a lidem, kteří přišli o zaměstnání a hodlají založit vlastní malý podnik.

Podpora zaměstnanosti 

 • Portál práce EURES poskytuje podporu uchazečům o zaměstnání, kteří chtějí využít práva na práci v jiném evropském státě;
 • Iniciativa „New Skills for New Jobs“ si klade za cíl zlepšit způsob, jakým Evropa analyzuje a předvídá budoucí požadavky na ekonomické dovednosti. To pomůže efektivněji sladit dovednosti pracovníků s trhem práce a poskytne bližší pohled na potřeby vzdělávání;
 • Evropská strategie zaměstnanosti, která je jedním z pilířů Strategie pro růst a zaměstnanost EU, nadále poskytuje politický rámec členským státům, aby mohly podniknout koordinované akce na podporu zaměstnanosti v kontextu ekonomické krize;
 • Komise zintenzivnila sledování zaměstnanosti a sociální situace, včetně zveřejnění nové série měsíčních monitorovacích zpráv o rychle se měnící situaci.
 • Evropská komise přijala „společný závazek v oblasti zaměstnanosti“, který navrhuje klíčové priority a opatření k zachování pracovních míst a pomáhá tak čelit problémům a zároveň připravovat cestu k obnově.

Spolupráce se sociálními partnery 

 • Komise byla v úzkém kontaktu s představiteli zaměstnavatelů a odborových organizací, s nimiž diskutovala o dopadech ekonomické a finanční krize. Součástí těchto diskusí byl i vrcholný trojstranný summit 19. března 2009;
 • Zpráva o industriálních vztazích, kterou Komise zveřejnila v únoru 2009, naznačila, že konstruktivní dialog mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi může pomoci EU vypořádat se s krizí.

Spolupráce se zahraničními partnery 

 • EU hrála vedoucí roli při summitu skupiny G20, která se konala 2. dubna 2009 v Londýně, a na níž byly dohodnuty mezinárodní kroky na podporu ekonomiky a zlepšení regulace finančního sektoru;
 • Komisař Vladimír Špidla diskutoval o sociálním rozměru krize se svými protějšky ze zemí G8 na schůzce ministrů práce a sociálních věcí ze zemí G8, která se konala 30. března 2009.