Навигационна пътека

Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване

Определение

Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване е една от седемте водещи инициативи на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Тя трябва да помогне на страните от ЕС да постигнат целта си да избавят 20 млн. души от бедност и социално изключване.

Платформата бе създадена през 2010 г. и ще остане активна до 2020 г.

Отговор в политиките

Платформата се основава на пет области на действие:

Целта на „Европа 2020“ по отношение на бедността е стимул за отделяне на повече внимание на социалните въпроси в годишния обзор на растежа на Европейската комисия.

Тези политически реакции са съобразени с подхода на социални инвестиции.

Основни действия

Контрол на икономическите и структурни реформи в страните от ЕС чрез европейския семестър

Всички страни от ЕС включиха целите на „Европа 2020“ в националните си цели и политики за повишаване на растежа. Тези индивидуални усилия трябва да бъдат координирани, за да се постигне желаният ефект върху растежа и по-голямо сближаване.

Табло с показатели

Комисията определи редица действия, които трябва да бъдат извършени на европейско равнище и чрез които трябва да бъде постигната целта по отношение на бедността. Тези действия са обяснени в работен документ на службите на Комисията, придружаващ Съобщението за Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване.

Комисията ще публикува редовно табла с показатели за извършваната работа.

Действия по платформата – завършени

Действия по платформата – текущи

Годишен конвент на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване

Годишният конвент е ценна възможност за диалог между създателите на политики, основните заинтересовани лица и хората, които живеят в бедност.

Конвент от 2014 г. в Брюксел, Белгия

Конвент от 2013 г. в Брюксел, Белгия

Конвент от 2012 г. в Брюксел, Белгия

Конвент от 2011 г. в Краков, Полша