Навигационна пътека

Електронен обмен на данни за социалната сигурност (EESSI)

EESSI е информационна система, с помощта на която органите за социална сигурност в Европа ще могат да обменят информация по-бързо и по-сигурно съгласно изискванията в регламентите на ЕС за координация на социалната сигурност.

В момента не съществува единна система на европейско равнище и по-голяма част от обмена се извършва все още в писмена форма.

Как на практика ще стане това?

Комуникацията между националните органи относно досиетата за трансгранична социална сигурност ще се извършва посредством структурирани електронни документи.

EESSI, администрирана централно от Европейската комисия, ще осигури достъпа на тези документи до правилната дестинация в друга страна от Съюза.

Служителите в органите за социална сигурност ще могат да намерят точната дестинация в друга европейска страна с помощта на регистър на национални органи.

Какви са ползите?

За гражданите:

  • по-бързо обработване на искания
  • по-бързо изчисляване и изплащане на обезщетения

За държавната администрация:

  • стандартизиран поток на информация
  • по-добра многоезична комуникация благодарение на общи структурирани документи
  • оптимизирана проверка и събиране на данни