Навигационна пътека

Новини

Социален дневен ред — младежката заетост

12/02/2014 Социален дневен ред — младежката заетост

В последния брой на „Social Agenda“ (Социален дневен ред) се изтъква необходимостта от нов подход към заетостта, социалната политика и политиката на приобщаване, за да се насърчи младежката заетост: комбинация от спешни, високо прицелени мерки за пряка подкрепа на младите хора и дългосрочни структурни реформи.

Този нов подход е въплътен в инициативата „Гаранция за младежта“, която държавните и правителствените ръководители се договориха да разпространяват в целия ЕС. Този брой обяснява:

  • за какво се отнася „Гаранция за младежта“;
  • как новият Европейски социален фонд 2014 — 2020 г. осигурява рамка за управление както на „Гаранция за младежта“, така и на Инициативата за младежка заетост;
  • как реформата на Европейската мрежа на агенции и организации за заетост (EURES) ще помогне на младите хора и на работодателите да разширят възможностите си за търсене на работни места или на служители с подходящите умения в целия ЕС.

Статистически данни, съдържащи се в Social Agenda 36:

  • Новата Многогодишна финансова рамка (МФР) изисква държавите членки да насочат най-малко 23,1 % от дела на Кохезионните фондове на ЕС за Европейския социален фонд.
  • От 2014 г. до 2020 г. по линия на Европейския социален фонд в повишаване на уменията на населението на Европа и увеличаване на заетостта ще бъдат инвестирани над 80 милиарда евро , които ще бъдат допълнени с национално финансиране.
  • Процентът на младежката безработица е над два пъти по-висок от този на възрастните лица (23,6 % в сравнение с 9,5 % през ноември 2013 г.).
  • 7,5 милиона души във възрастовата група между 15 и 24 години не работят, не учат и не се обучават (така наречените „NEET“). През 2012 г. 13,1 % от младежите са попадали в групата на NEET (прогнозна цифра) — 2,2 процентни пункта повече в сравнение с четири години по-рано, което представлява увеличение с над 20 %.
  • Дългосрочната младежка безработица нараства: през 2012 г. над 32 % от безработните лица под 25 години са били безработни за повече от 12 месеца.
  • От 2010 г. насам високата безработица съществува едновременно с по-големите трудности при попълване на свободните работни места.
  • През първото тримесечие на 2013 г. проекти, финансирани от Твоята първа работа с EURES, са попълнили 416 свободни работни места, подпомогнали са провеждането на 262 събеседвания за работа в друга държава от ЕС, осигурили са 384 помощи за преместване, които подкрепят намерилите работа младежи при установяването им в друга държава, подпомогнали са 442 подготвителни обучения, както и 95 МСП за интеграционни обучения.

…oще новини