Навигационна пътека

Системи за социална защита - MISSOC

Какво представлява MISSOC?

Системата на ЕС за взаимно информиране за социалната закрила (MISSOC) предоставя подробна, сравнима и редовно актуализирана информация за националните системи за социална закрила на английски, френски и немски.

MISSOC публикува сравнителни таблици за социална закрила, които обхващат

  • 32 държави: 28-те държави-членки на ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария;
  • 12 основни области на социална закрила: финансиране, здравеопазване, болести, майчинство, инвалидност, старост, преживели лица, трудови злополуки и професионални заболявания, семейство, безработица, гарантиран минимален доход и дългосрочни грижи;
  • повече от 300 подробни категории.

Освен това общите въведения към сравнителните таблици предоставят транснационален подход към основните идеи и принципи на всяка област на социалната закрила. От 2011 г. MISSOC отговаря и за актуализацията на наръчниците за националните социалноосигурителни системи,чиято цел по-конкретно е да информират гражданите, движещи се в Европа.

MISSOC изготвя и MISSOC Analysis - годишен информационен бюлетин, както и други специализирани публикации. Архивни материали за дейностите на MISSOC са достъпни чрез секретариата на MISSOC.

Кой използва MISSOC?

MISSOC е използвана от:

  • Политици и чиновници от страните членки на ЕС
  • Изследователи и студенти
  • Хора, които се местят да живеят или работят в друга европейска страна

Как се актуализира информацията?

MISSOC се координира от Европейската комисия с помощта на секретариат, назначен от нея. Всяка от участващите страни определя един или двама кореспонденти от национални министерства или институции, отговарящи за социалната сигурност. Кореспондентите периодично актуализират сравнителните таблици и наръчниците за националните социалноосигурителни системи.