Навигационна пътека

Европейска стратегия за заетост

Готвач приготвя храна

Европейската стратегия по заетостта бе въведена през 1992 г. с Договора за Европейския съюз и оттогава е в основата на политика на ЕС по заетостта. Нейната основна цел е създаването на повече и по-добри работни места в целия ЕС.

Тя вече е част от стратегията за растеж „Европа 2020“ и се прилага чрез европейския семестър, който е ежегоден процес за насърчаване на тясна координация на политиките между държавите от ЕС и институциите на ЕС.

По-конкретно, прилагането на европейската стратегия по заетостта, подкрепяно от Комитета по заетостта, включва следните четири етапа от европейския семестър.

  1. Насоки за заетостта — включват общите приоритети и цели за политиките по заетостта. Те се предлагат от Комисията, одобряват се от националните правителства и се приемат от Съвета на ЕС.
  2. Съвместен доклад за заетостта — основава се на а) оценката на положението със заетостта в Европа, б) изпълнението на насоките за заетостта и в) оценка на набор от показатели за заетостта и социални показатели. Той се публикува от Комисията и се приема от Съвета на ЕС.
  3. Национални програми за реформи (НПР) — изготвят се от националните правителства, а Комисията извършва анализ дали са в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ (база данни – НПР отпреди 2011 г.).
  4. Въз основа на оценката на НПР Комисията публикува поредица от доклади, в които прави анализ на икономическите политики на държавите от ЕС, и издава специфични за всяка страна препоръки.

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+