Навигационна пътека

Граждани на страни извън ЕС

Свободата на преместване в друга страна от ЕС за работа без разрешително е право на гражданите на Съюза.

Лицата, които не са граждани на ЕС, също могат да имат право да работят в страна от Съюза или да бъдат третирани наравно с неговите граждани, що се отнася до условията на труд. Тези права зависят от техния статут на членове на семейството на граждани на ЕС и от тяхната националност.

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Въпреки че тези страни не членуват в ЕС, техните граждани могат да работят в Съюза при същите условия като неговите граждани, тъй като страните принадлежат към Европейското икономическо пространство.

Възможно е работниците от Хърватия да се сблъскат с временни ограничения за работа в Лихтенщайн.

Лихтенщайн налага квоти, ограничаващи броя на хората, които могат да работят и живеят там. Тази квотна система важи за гражданите на всички страни от ЕС, Норвегия и Исландия.

Швейцария

Съгласно споразумението за свободно движение на хора между ЕС и Швейцария швейцарските граждани могат да живеят и работят в ЕС.

Повечето граждани на ЕС не се нуждаят от разрешително за работа в Швейцария. Ограничения се прилагат само за гражданите на Хърватия – на тях им е необходимо разрешително за работа. Научете повече за работата в Швейцария като гражданин на ЕС.

Турция

Правото на турските граждани да се местят да работят в страна от ЕС зависи изцяло от законите на съответната страна.

Турските работници, които са наети законно в държава от ЕС и са надлежно регистрирани като част от работната сила там, имат следните права:

 • след една година законна работа имат право на подновяване на разрешителното за работа за същия работодател, ако има свободно място
 • след три години законна работа те могат да сменят работодателя си и да отговарят на други предложения за работа за същата професия
 • следчетири години законна работа те се ползват със свободен достъп до всички платени работни места в дадената страна от ЕС.

Турските граждани, които работят законно в страна от ЕС, имат също така право на същите условия на труд като гражданите на тази страна.

Други страни, които имат споразумения с ЕС

Граждани на тези страни, които работят законно в Европейския съюз, имат право на същите условия на труд като гражданите на приемащата страна:

Страни, които нямат споразумение

За граждани на други страни, които нямат споразумение с ЕС, правото на работа в дадена държава от Съюза зависи основно от нейното законодателство, освен ако те не сачленове на семейството на гражданин на ЕС.

Правилата на ЕС обаче се отнасят до следните области за работници от страни извън Съюза:

 • граждани на страни извън ЕС, които са дългосрочно пребиваващи в Съюза
 • правото на събиране на семейството
 • допускане на изследователи от държави извън ЕС
 • допускане на учащи, обмен на ученици, неплатени обучения или доброволческа служба
 • правата на висококвалифицирани работници от страни извън ЕС (схемата на Съюза „синя карта“)
 • опростени процедури за влизане и права за всички работници мигранти от страни извън ЕС
 • условия за влизане и пребиваване на сезонни работници от държави извън ЕС
 • условия за влизане и пребиваване на граждани на страни извън ЕС в рамките на вътрешнокорпоративни трансфери.