Навигационна пътека

Корпоративна социална отговорност (КСО) в ЕС

Какво представлява корпоративната социална отговорност?

Корпоративната социална отговорност означава компаниите да работят доброволно, без да са принуждавани от закона, за постигане на социални и екологични цели в рамките на своите ежедневни бизнес дейности. Тя обхваща редица области:

  • „Европа 2020“ (по-специално нови умения и нови работни места, младеж, местно развитие)
  • Бизнес и човешки права
  • Докладване във връзка с корпоративната социална отговорност
  • Социално отговорно възлагане на обществени поръчки

Европейската комисия насърчава компаниите да прилагат справедливи практики за наемане на работа, които зачитат човешките права, особено когато става дума за продукти, произвеждани в страни извън ЕС.

Партньорска оценка на политиките на държавите членки и на дейностите във връзка с корпоративната социална отговорност

Европейската комисия проведе партньорска оценка на дейностите на страните от ЕС в областта на корпоративната социална отговорност през 2013-2014 г. Бяха проведени 7 срещи с участието на по 4 страни, които имаха за цел да им позволят да обсъдят и по добре да разберат политиките си в областта на корпоративната социална отговорност. Срещите дадоха също така възможност на Комисията да актуализира своите данни и да разгледа общи и специфични за страните теми.

Европейската комисия актуализира сборника за политиките и дейностите на страните членки в областта на корпоративната социална отговорност. За последен път той бе актуализиран през 2011 г. Актуализацията е направена в края на партньорска оценка през 2013-2014 г. във връзка с ангажиментите на страните членки в сферата на корпоративната социална отговорност. Сборникът е организиран по теми и илюстрира общите приоритети за целия ЕС. Той включва и значително по обем приложение, в което са разгледани националните приоритети.

Проучвания

Свързани прояви