Навигационна пътека

ESF - Европейски социален фонд

Инвестиране в хората

ЕСФ е основният инструмент за стимулиране на заетостта и социалното приобщаване в Европа. Чрез него се помага на хората да си намерят работа (или по-добра работа), интегрират се хора в неравностойно положение в обществото и се гарантират по-справедливи възможности за всички.

Това става чрез инвестиции в европейците (работещи и безработни, млади и стари) и техните умения.

Всяка година фондът помага на около 15 млн. души да си намерят работа или да подобрят уменията си, така че да успеят да си намерят работа в бъдеще.

Това е важно:

  • в краткосрочен план — за смекчаване на последиците от настоящата икономическа криза, особено нарастването на безработицата и равнищата на бедност;
  • в по-дългосрочен план — като част от европейската стратегия за реформиране на икономиката, така че да се създават не само работни места, но и приобщаващо общество.

Финансиране и цели през 2014-2020 г.

През този период ЕСФ ще предостави финансиране от около 80 млрд. евро (по текущи цени) за:

Повече за целите на ЕСФ през 2014-2020 г.

Кой за какво отговаря?

Стратегията и бюджетът на ЕСФ се договарят и определят съвместно от правителствата в ЕС, Европейския парламент и Комисията.

Неговите седемгодишни оперативни програми се изготвят от правителствата и Европейската комисия.

Финансиране се предоставя на широк кръг организации — публични органи, частни компании и организации на гражданското общество, които оказват практическа помощ на хората да си намерят работа или да запазят тази, която имат.

Повече за ЕСФ


    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+