Navigatsioonitee

Sinu esimene EURESi töökoht

Mis see on?

See on tööalase liikuvuse kava, mille eesmärk on aidata Euroopa noortel leida töö, praktikakoht või õpipoisiõppe võimalus teistes ELi liikmesriikides.

Kava on osa juhtalgatusest „Noorte liikuvus” ning noortele pakutavate võimaluste algatusest. Selle võib siduda riiklike noortegarantii kavadega, mis hõlmavad koostööd teiste ELi liikmesriikidega.

Algatuse Sinu esimene EURESi töökoht eesmärk 2015. aastaks on aidata umbes 5000 inimesel leida töö mõnes muus ELi liikmesriigis. Algatus hõlmab üksnes piiratud arvu tööturuasutusi.

Algatusega Sinu esimene EURESi töökoht katsetatakse uut moodust pakkuda noortele ja tööandjatele kohandatud tööalase liikuvuse teenuseid. Kava raames pakuvad riiklikud tööturuasutused tuge seoses järgmisega: teave, värbamine, sobitamine, suunamine ja rahastamine. See on kättesaadav noortele tööotsijatele ja sellistele ettevõtjatele, kes soovivad värvata töötajaid väljastpoolt oma liikmesriiki. Rahastamine sõltub asutuste tingimustest ja menetlustest.

Algatuse Sinu esimene EURESi töökoht hindamisaruandes esitatakse ülevaade kahe esimese aasta jooksul saavutatud tulemustest ning eelseisvatest väljakutsetest.

Keda toetatakse?

  • 18–30-aastaseid ELi kodanikke, kes elavad mõnes ELi liikmesriigis.
  • Kõiki ELis seaduslikult asutatud tööandjaid, kes sõlmivad vähemalt 6-kuulisi lepinguid ning tagavad, et tasu ja tingimused on kooskõlas riikliku tööõigusega.

Millist toetust pakutakse?

Noortele

Kava raames rahastatakse keelekursusi või muud liiki koolitust. Kaetakse ka nende noorte reisikulud, kes otsivad tööd või tööalast koolitust, et võimaldada neil osaleda tööintervjuudel ja asuda tööle teise ELi liikmesriiki.

Tööjõu liikuvuse pakett hõlmab noortele suunatud muid toetusmeetmeid, mida on kirjeldatud algatuse Sinu esimene EURESi töökoht suunistes.

Tööandjatele

Kuni 250 töötajaga ettevõtted võivad taotleda rahalist toetust äsja värvatud töötajate, praktikantide või õpipoiste koolituskulude katmiseks ning nende sisseseadmise toetamiseks.

Kuidas saate osaleda?

Algatuse Sinu esimene EURESi töökoht suunistes on esitatud osalemistingimused ja -eeskirjad.

Allpool leiate järgmised lingid:

  • teenuseid pakkuvad tööturuasutused
  • infopunktid osalevates ELi liikmesriikides

Täiendava teabe saamiseks tutvuge ELi tasandi tööturuasutuste ja koostööd tegevate infopunktide loendiga.

Kui teie riik veel kõnealuseid teenuseid ei paku, võite ühendust võtta mõne allpool nimetatud organisatsiooniga.

Algatuses Sinu esimene EURESi töökoht osalevad tööturuasutused

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel