Navigačný riadok

Oprávnení žiadatelia

Program PROGRESS finančne podporuje aktivity, ktoré majú výrazný celoeurópsky prvok a primeraný rozsah, aby sa tak mohla využiť pridaná hodnota zo strany EÚ.

Program nemôže podporovať konkrétne súkromné projekty jednotlivcov – financovanie takýchto projektov by mohlo spadať pod aktivity Európskeho sociálneho fondu alebo Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress.

PROGRESS je určený pre:

  • 28 členských štátov EÚ;
  • kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny;
  • členské štáty EZVO/EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).

V prípade, že splnia kritéria uvedené v technických špecifikáciách, sa výziev na predloženie návrhov alebo výziev na predloženie ponuky môžu zúčastniť nasledujúce organizácie:

  • vnútroštátne orgány;
  • miestne a regionálne orgány;
  • verejné služby zamestnanosti;
  • národné štatistické úrady;
  • špecializované orgány, univerzity a výskumné ústavy;
  • združenia zamestnancov a zamestnávateľov a mimovládne organizácie.