Ścieżka nawigacji

Kto się kwalifikuje?

Program PROGRESS wspiera finansowo działania o wymiarze ogólnoeuropejskim, które są realizowane na większą skalę i które przynoszą wartość dodaną na poziomie UE.

Program nie wspiera indywidualnych projektów realizowanych przez osoby prywatne – projekty takie mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress.

Program PROGRESS skierowany jest do:

  • 28 krajów UE
  • krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących
  • krajów EFTA/EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) .

Na zaproszenia do składania wniosków lub zaproszenia do składania ofert mogą odpowiadać następujące organizacje, pod warunkiem że spełniają kryteria określone w specyfikacjach technicznych:

  • organy administracji krajowej
  • organy administracji lokalnej i regionalnej
  • publiczne służby zatrudnienia
  • krajowe urzędy statystyczne
  • wyspecjalizowane instytucje, uniwersytety i instytuty badawcze
  • stowarzyszenia pracodawców i pracowników oraz organizacje pozarządowe.