Navigācijas ceļš

Kas drīkst piedalīties?

No programmas “PROGRESS” budžeta finansiāli atbalsta pasākumus, kas atbilst visas Eiropas interesēm un kuru mērogs ir pietiekams, lai nodrošinātu ES pievienoto vērtību.

Šī programma nevar atbalstīt iedzīvotāju privātos projektus individuālā kārtā. Tādiem projektiem finansējumu, iespējams, var saņemt no Eiropas Sociālā fonda vai Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumenta.

Minētajā programmā var piedalīties

  • Eiropas Savienības 28 dalībvalstis,
  • kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis,
  • EBTA un EEZ valstis (Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija).

Priekšlikumu konkursos un citos konkursos var piedalīties šādas organizācijas (ja tās atbilst tehniskajās specifikācijās izvirzītajiem kritērijiem):

  • valstu iestādes;
  • vietējās un reģionālās pašvaldības;
  • valsts nodarbinātības dienesti;
  • valsts statistikas biroji;
  • specializētas iestādes, augstskolas un pētniecības institūti;
  • darba devēju un darba ņēmēju apvienības un citas nevalstiskās organizācijas.