Διαδρομή πλοήγησης

Ποιοι είναι επιλέξιμοι;

To πρόγραμμα PROGRESS χρηματοδοτεί δραστηριότητες με σαφή πανευρωπαϊκή διάσταση και εμβέλειας που διασφαλίζει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ.

Το πρόγραμμα δεν μπορεί να στηρίξει μεμονωμένα σχέδια ιδιωτών δεδομένου ότι αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων Progress.

Στο PROGRESS μπορούν να συμμετάσχουν:

  • οι 28 χώρες της ΕΕ
  • υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες
  • χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

Μπορούν να συμμετάσχουν σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών, υπό τον όρο ότι πληρούν τα κριτήρια όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, οι εξής κατηγορίες φορέων:

  • εθνικές αρχές
  • περιφερειακές και τοπικές αρχές
  • δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης
  • εθνικές στατιστικές υπηρεσίες
  • ειδικευμένοι οργανισμοί, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα
  • ενώσεις εργοδοτών/εργαζομένων και μη κυβερνητικές οργανώσεις.