Cesta

Kdo se může program využít?

Z programu PROGRESS jsou financovány akce, které mají nepopiratelný celoevropský rozměr a jejichž rozsah zajišťuje, že budou znamenat přidanou hodnotu pro celou EU.

V rámci programu nelze podpořit jednotlivé projekty soukromých osob – ty mohou dostat prostředky z Evropského sociálního fondu nebo z evropského nástroje mikrofinancování Progress.

Programu se mohou účastnit:

  • členské státy EU
  • kandidátské a potenciální kandidátské země
  • země ESVO/EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)

Pokud splňují technická kritéria, mohou se výběrového řízení nebo výzvy k předkládání návrhů účastnit tyto druhy organizací:

  • vnitrostátní orgány
  • místní a regionální orgány
  • veřejné služby zaměstnanosti
  • národní statistické úřady
  • specializované subjekty, univerzity a výzkumné ústavy
  • sdružení zaměstnavatelů/zaměstnanců a nevládní organizace