Навигационна пътека

Кой може да кандидатства?

"Прогрес" подпомага финансово дейности със силно европейско измерение и в подходящ мащаб, за да се осигури добавената стойност за ЕС.

Програмата не може да подпомага лични проекти въз основа на конкретни случаи - подобни проекти биха могли да потърсят финансиране от Европейския социален фонд или от Европейския механизъм за микрофинансиране Прогрес.

Участието в програма Прогрес е отворено за:

  • Всички 28 страни от ЕС
  • Страните кандидатки и потенциалните кандидатки за членство
  • Страните от ЕАСТ/ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

Следният тип организации могат да отговорят на покана за представяне на предложения или на покана за участие в тръжна процедура, ако изпълняват условията за технически спецификации:

  • национални органи
  • местни и регионални органи
  • обществени служби за заетост
  • национални статистически служби
  • специализирани органи, университети и научни институти
  • профсъюзни организации, организации на работодателите и неправителствени организации