Cosán nascleanúna

Ceisteanna Coitianta

Mar tarlaíonn sé go minic go mbraitear dul in aois mar bhagairt in áit a bheith ina éacht, don duine aonair agus don tsochaí.

Féachtar ar líon na ndaoine aosta, atá ag méadú, mar ualach ar dhaoine níos óige atá ag obair. Ach, agus sinn ag dul in aois sa lá atá inniu ann, tá an claonadh ann go bhfuilimid níos slánintiúla, i gcomparáid leis na glúine a d'imigh romhainn. Agus tá scileanna luachmhara agus taithí ag daoine aosta an lae inniu gur féidir le daoine níos óga tarraingt uathu agus leas a bhaint astu.

Fanacht gníomhach agus sinn ag dul in aois, sin eochair le tabhairt faoi dhúshlán an aosaithe.

Is éard atá i gceist le aosú gníomach:

  • deis a thabhairt do dhaoine atá níos sine a bheith lánpháirteach sa tsochaí
  • deiseanna fostaíochta do dhaoine scothaosta a chur chun cinn
  • tacú le daoine níos sine a bheith gníomhach, trí obair dheonach (go minic mar phríomhchúramóirí)
  • tacú le daoine atá níos sine, saol neamhspleách a beith acu, a bhuí le tithíocht oiriúnaithe, bonneagar, feidhmchláir teicneolaíochta agus iompar.

Feasacht a ardú Dea-chleachtais a scaipeadh.   Lucht déanta beartas agus páirtithe leasmhara ag gach leibhéal a spreagradh chun aosú gníomhach a eascú.

Is féidir leis an AE tacú leis seo i réimsí beartais cosúil le fostaíocht, sláinte phoiblí, an tsochaí fáisnéise, iompar agus cosaint shóisialta.

Tabhfarfaidh an Coimisiún Eorpach cuireadh do rialtais naisiúnta, rialtais réigiúnacha agus rialtais áitiúla, an tsochaí shibhialta, fostóirí agus eagraíochtaí fostaithe tiomnú do shain-ghníomharthaí agus spriocanna ar leith (2011), le go bhféadfar gnóthachtáil inláimhsithe a bhronnadh le linn na Bliana Eorpaí féin (2012).

D’fhéadfadh na gealltanais:

  • a bheith bainteach le fostaíocht, le rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí sóisialta, i bhfoghlaim daoine aosta, in obair dheonach shinsearach, maireachtáil go neamhspleách agus aosú folláin, srl.
  • a bheith cumtha ag aon chomhlacht poiblí nó príobháideach
  • constaicí a bhaint a chuireann cosc ar dhaoine aosta leanúint ar aghaidh ag obair
  • díospóireachtaí poiblí le feasacht a ardú a mholadh
  • tosaíochtaí le haghaidh gníomhaíochta a aithint.

Tig le cathracha clárú le clár cathracha a thacaíonn le daoine breacaosta an EDS. Is féidir le cuideachtaí coinníollacha oibre d’oibrithe níos sine a fheabhsú. Is féidir le heagraíochtaí sochaí shibhialta obair dheonach do sheanóirí a chothú.

Tá tionscnaimh bunaithe ag an AE cheana féin, chun aosú gníomhach a chur chun cinn i réimse na stráitéise fostaíochta, oideachas do dhaoine fásta, sláinte phoiblí agus na sochaí fáisnéise. Beidh na hiarrachtaí seo níos feiceálaí mar gheall ar an mBliain Eorpach.

Is féidir – ó chláir AE atá ann cheana féin, cosúil le Ciste Sóisialta na hEorpa, Foghlaim Fadsaoil, agus ón gClár Réime Taighde. Beidh tuilleadh eolais faoi dheiseanna ar mhaoiniú ar fáil ar an suíomh seo roimh Mheán Fómhair.

Déanfaidh gach tír san AE comhordaitheoir náisiúnta a cheapadh le himeachtaí a bhaineann leis an mBliain Eorpach a eagrú. Déanfaidh an Choimisiúin an comhordú ar leibhéal an AE agus déanfaidh sé gach duine atá bainteach a spreagadh chun eolas a roinnt.