Navigačný riadok

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

Najnovšie publikácie

07/01/2016

Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)  (07/01/2016)

Catalog N. :KE-BO-15-001-EN-N

The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

This publication is available only in electronic version in English.

12/08/2011

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-SK-C

EÚ identifikovala obnovujúci sa hospodársky rast a zabezpečenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest ako kľúčové faktory boja proti chudobe. S cieľom pomôcť dosiahnuť to navrhuje Európska komisia zriadenie európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Toto oznámenie vymedzuje problémy, ktoré predstavuje chudoba a vylúčenie a načrtáva prispievanie jednotlivých politík k znižovaniu chudoby a zvýšeniu začlenenia. Ďalej identifikuje niekoľko súvisiacich opatrení a vysvetľuje návrh s obsah platformy. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

28/07/2011

Sociálny rozmer stratégie Európa 2020 : Správa Výboru pre sociálnu ochranu na rok 2011 - Súhrn  (28/07/2011)

Catalog N. :KE-BB-11-001-SK-C

Výbor pre sociálnu ochranu (Social Protection Committee, SPC), politické fórum členských štátov a Európskej komisie, vydal správu Sociálny rozmer stratégie Európa 2020 za rok 2011. Táto brožúra obsahuje zhrnutie obsahu správy, základné informácie o činnosti výboru SPC, opis cieľov EÚ v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a analýzu aktuálneho stavu a trendov vývoja v tejto oblasti. Súčasne obsahuje hodnotenie politík zameraných na obmedzenie a prevenciu chudoby a náčrt kľúčových záverov prijatých výborom SPC. Zahŕňa aj podrobnejšie informácie o vybratých vnútroštátnych programoch a nástrojoch EÚ na riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.