Navigačný riadok

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Definícia

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jednou zo siedmych kľúčových iniciatív stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Má pomôcť EÚ pri dosiahnutí hlavného cieľa znížiť počet osôb trpiacich chudobou alebo sociálnym vylúčením o 20 miliónov.

Platforma bola spustená v roku 2010 a jej činnosť bude pokračovať do roku 2020.

Politické riešenie

Základ platformy tvoria opatrenia v piatich oblastiach:

Cieľ stratégie Európa 2020 v oblasti chudoby podnecuje silnejšie zameranie na sociálne otázky v ročnom prieskume rastu Európskej komisie.

Tieto politické opatrenia sú v súlade s prístupom v oblasti sociálnych investícií.

Kľúčové opatrenia

Monitorovanie hospodárskych a štrukturálnych reforiem členských štátov EÚ prostredníctvom európskeho semestra.

Všetky členské štáty EÚ preniesli ciele stratégie Európa 2020 do vnútroštátnych cieľov a politík podporujúcich zameranie na rast. Na dosiahnutie žiaduceho vplyvu na rast a lepšiu súdržnosť je nutné skoordinovať toto individuálne úsilie.

Hodnotiaca tabuľka

Komisia identifikovala rad opatrení, ktoré sa majú realizovať na európskej úrovni a boli navrhnuté s cieľom pomôcť pri dosiahnutí cieľa znížiť chudobu. Sú vysvetlené v pracovnom dokumente Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k oznámeniu o Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Komisia bude pravidelne uverejňovať hodnotiace tabuľky o dosiahnutých výsledkoch.

Opatrenia platformy – ukončené

Opatrenia platformy – prebiehajúce

Výročná konferencia Európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Výročná konferencia poskytuje cennú príležitosť na dialóg medzi tvorcami politík, kľúčovými zúčastnenými stranami a ľuďmi, ktorí zažili chudobu.

Dohovor 2014 v Bruseli, Belgicko

Dohovor 2013 v Bruseli, Belgicko

Dohovor 2012 v Bruseli, Belgicko

Dohovor 2011 v Krakove, Poľsko