Ścieżka nawigacji

Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

 • 07/01/2016

  Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)

  The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 12/08/2011

  Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej

  Przywrócenie wzrostu gospodarczego i stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy to w opinii Unii Europejskiej czynniki mające kluczowe znaczenie w walce z ubóstwem. Aby pomóc w osiągnięciu tych celów Komisja Europejska proponuje ustanowienie Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W komunikacie wskazano wyzwania stawiane przez ubóstwo i wykluczenie oraz zaprezentowano w ujęciu ogólnym wkład różnych rozwiązań politycznych w ograniczanie tych zjawisk i zwiększenie włączenia społecznego. Ponadto omówiono szereg powiązanych działań oraz aspekty strukturalne i merytoryczne platformy. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

 • 28/07/2011

  Sp ołeczny wymiar strategii „Europa 2020” : Sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjaln ej (2011) - Streszczenie

  Komitet Ochrony Socjalnej (polityczne forum dla państw członkowskich i Komisji Europejskiej) przygotował sprawozdanie za 2011 r. dotyczące społecznego wymiaru strategii „Europa 2020”. Niniejsza broszura podsumowuje sprawozdanie – zawiera wprowadzenie do prac Komitetu, opisuje unijne cele w zakresie ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz analizuje stan obecny i trendy w tym obszarze. Omówiono w niej rozwiązania polityczne w dziedzinie ograniczania ubóstwa i zapobiegania mu oraz zarysowano główne wnioski przyjęte przez Komitet; szczegółowo zaprezentowano też wybrane programy krajowe oraz instrumenty UE dotyczące zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie dr ukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.