Navigācijas ceļš

Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību

 • 07/01/2016

  Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)

  The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 12/08/2011

  Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību Eiropas pamatprogramma sociālai un teritoriālai kohēzijai

  ES ir noteikusi, ka galvenie cīņas pret nabadzību faktori ir ekonomiskās izaugsmes atjaunošana, kā arī vairāk un labāku darbavietu radīšana. Lai palīdzētu to sasniegt, Eiropas Komisija ierosina izveidot Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Šajā paziņojumā ir aprakstītas problēmas, ko rada nabadzība un atstumtība, kā arī aprakstīts dažādu politikas jomu sniegtais ieguldījums nabadzības samazināšanā un iekļautības veicināšanā. Tajā ir aprakstīta arī virkne ar to saistīto pasākumu un izskaidrota platformas iecere un tās saturs. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

 • 28/07/2011

  St ratēģijas “Eiropa 2020” sociālie aspekti : Ziņojums Sociālās aizsardzības komite jai - Kopsavilkums

  Sociālās aizsardzīb as komiteja (SAK) — dalībvalstu un Eiropas Komisijas politikas forums — ir sagatavojusi savu 2011. gada ziņojumu par stratēģijas “Eiropa 2020” sociālajiem aspektiem. Šajā brošūrā ir sniegts ziņojuma kopsavilkums, iepazīstinot ar SAK darbu, aprakstot ES mērķus saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu un analizējot pašreizējo situāciju un tendences šajā jomā. Tajā tiek aplūkota nabadzības samazināšanas un novēršanas politika un izklāstīti SAK pieņemtie galvenie secinājumi. Detalizēti izklāstītas ir arī izvēlētas valstu programmas un ES instrumenti nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās ofi ciālajās ES valodās.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.