Naršymo kelias

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas

Kai kurie leidiniai gali būti tik anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Naujausi leidiniai

07/01/2016

Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)  (07/01/2016)

Catalog N. :KE-BO-15-001-EN-N

The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

This publication is available only in electronic version in English.

12/08/2011

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas: Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji programa  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-LT-C

ES nustatė, kad pagrindiniai kovos su skurdu veiksniai – didėjantis ekonomikos augimas ir sudaroma galimybė gauti daugiau geresnių darbų. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Europos Komisija siūlo sukurti Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planą. Komunikate nustatomi skurdo ir atskirties keliami iššūkiai bei apibrėžiamas skirtingos politikos indėlis mažinant skurdą ir didinant įtrauktį. Bus nustatyta daugybė susijusių veiksmų ir paaiškintas plano projektas bei turinys. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

28/07/2011

Stra tegijos „Europa 2020“ socialinė dimensija : Socialinės apsaugos komiteto ataskaita (2011). Santrauka  (28/07/2011)

Catalog N. :KE-BB-11-001-LT-C

Socialinės apsa ugos komitetas (SAK), valstybių narių ir Europos Komisijos politikos forumas, parengė savo 2011 m. ataskaitą dėl strategijos „Europa 2020“ socialinės dimensijos. Šiame lankstinuke apibendrinama ataskaita, kuria pristatomas SAK darbas, aprašomas skurdas ES ir socialinės atskirties tikslai bei analizuojama esama situacija ir tendencijos šioje srityje. Toliau nagrinėjama skurdo mažinimo ir prevencijos politika bei bendrais bruožais išsakomos SAK pagrindinės mintys. Taip pat išsamiai aprašomos atrinktos nacionalinės programos ir ES priemonės, skirtos kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi. Šis leidinys išspausdintas visomis ofi cialiosiomis ES kalbomis.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.