Navigatsioonitee

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm

 • 07/01/2016

  Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)

  The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 12/08/2011

  Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa raamistik

  EL on nimetanud vaesuse vastu võitlemise peamiste teguritena majanduskasvu taastamist ning enamate ja paremate töökohtade tagamist. Nimetatu saavutamisele kaasaaitamiseks teeb Euroopa Komisjon ettepaneku luua vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm. Käesolevas teatises tuuakse ära vaesusest ja tõrjutusest tulenevad probleemid ning kirjeldatakse üldjoontes erinevate poliitikate panust vaesuse vähendamisel ja kaasatuse suurendamisel. Seejärel määratakse kindlaks mitmed seonduvad meetmed ning selgitatakse tegevusprogrammi ülesehitust ja sisu. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

 • 28/07/2011

  Eu roopa 2020. aasta strateegia sotsiaalne mõõde : Sotsiaalkaitsekomitee aruanne (2011) - Kokkuvõte

  Sotsiaa lkaitsekomitee – ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni poliitikafoorumi – 2011. aasta aruanne käsitleb Euroopa 2020. aasta strateegia sotsiaalset mõõdet. Selles infolehes on aruande kokkuvõte, sotsiaalkaitsekomitee töö tutvustus, ELi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eesmärkide kirjeldus ning kõnealuse valdkonna hetkeolukorra ja suundumuste analüüs. Seejärel uuritakse infolehes vaesuse vähendamise ja vältimise vahendeid ning antakse ülevaade sotsiaalkaitsekomitee peamistest sõnumitest. Samuti kirjeldatakse riiklikke programme ja ELi meetmeid, mille eesmärk on tegelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega. Käesolev infoleht avaldatakse trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.