Cesta

Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Nejnovější přírůstky

07/01/2016

Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)  (07/01/2016)

Catalog N. :KE-BO-15-001-EN-N

The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

This publication is available only in electronic version in English.

12/08/2011

Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-CS-C

Jako klíčové faktory v boji proti chudobě identifikovala EU obnovení hospodářského růstu a zajištění více a lepších pracovních míst. K tomu, aby toho pomohla dosáhnout, navrhuje Evropská komise zřízení Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Toto sdělení stanoví výzvy představované chudobou a vyloučením a nastiňuje přispívání různých politik ke snížení chudoby a zlepšení začleňování. Dále uvádí řadu souvisejících akcí a podává vysvětlení týkající se navržení a obsahu této platformy. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

28/07/2011

Soci ální rozměr strategie Evropa 2020 : Zpráva Výboru pro sociální ochranu (2011) – shrnutí  (28/07/2011)

Catalog N. :KE-BB-11-001-CS-C

Výbor pro sociální ochr anu (SPC), politické fórum pro členské státy a Evropskou komisi, vypracoval zprávu za rok 2011 o sociální dimenzi strategie Evropa 2020. Tento leták je shrnutím této zprávy, představuje práci SPC, popisuje cíle v oblasti chudoby a sociálního vyloučení v EU a analyzuje současný stav a vývojové tendence v této oblasti. Dále zkoumá politiky v oblasti snížení a zamezení chudoby a nastiňuje hlavní poselství schválené Výborem pro sociální ochranu. Podrobně popisuje také vybrané národní programy a nástroje EU pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech úředních jazycích EU.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.