Cesta

Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

 • 07/01/2016

  Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)

  The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 12/08/2011

  Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost

  Jako klíčové faktory v boji proti chudobě identifikovala EU obnovení hospodářského růstu a zajištění více a lepších pracovních míst. K tomu, aby toho pomohla dosáhnout, navrhuje Evropská komise zřízení Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Toto sdělení stanoví výzvy představované chudobou a vyloučením a nastiňuje přispívání různých politik ke snížení chudoby a zlepšení začleňování. Dále uvádí řadu souvisejících akcí a podává vysvětlení týkající se navržení a obsahu této platformy. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

 • 28/07/2011

  Soci ální rozměr strategie Evropa 2020 : Zpráva Výboru pro sociální ochranu (2011) – shrnutí

  Výbor pro sociální ochr anu (SPC), politické fórum pro členské státy a Evropskou komisi, vypracoval zprávu za rok 2011 o sociální dimenzi strategie Evropa 2020. Tento leták je shrnutím této zprávy, představuje práci SPC, popisuje cíle v oblasti chudoby a sociálního vyloučení v EU a analyzuje současný stav a vývojové tendence v této oblasti. Dále zkoumá politiky v oblasti snížení a zamezení chudoby a nastiňuje hlavní poselství schválené Výborem pro sociální ochranu. Podrobně popisuje také vybrané národní programy a nástroje EU pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě ve všech úředních jazycích EU.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.