Навигационна пътека

Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване

 • 07/01/2016

  Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee (2015)

  The 2015 Report of the Social Protection Committee takes stock of recent social policy reforms in the EU. The report sheds light on the key challenges facing EU policymakers in the areas of social inclusion, poverty reduction, Roma inclusion, pensions, health care and long-term care needs, and analyses the reforms introduced to overcome them. It stresses the need for an integrated approach of social protection, covering a citizen’s entire life course, from childbirth and related care through to education, training and employment, family and social life and finally retirement.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 12/08/2011

  Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване

  ЕС отбеляза възстановяването на икономическия растеж и предоставянето на повече и по-добри работни места като ключови фактори за борба с бедността. За да се подпомогне това, Европейската комисия предлага установяване на Икономическа платформа против бедността и социалното изключване. Това съобщение излага предизвикателствата, представени от бедността и изключването, и изтъква приноса на различните политики за намаляване на бедността и увеличаване на приобщаването. То преминава през редица свързани действия и трябва да обясни проектирането и съдържанието на Платформата. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

 • 28/07/2011

  Социалното измерение на стратегия „Европа 2020“ : Доклад на комитета за социална закрила (2011 г.) - Резюме

  Комитетът за социална закрила (КСЗ), политическият форум за държавите-членки и Европейската комисия изготвиха своя доклад за 2011 г. във връзка със социалното измерение на стратегия „Европа 2020“. Тази брошура представлява резюме на доклада, който представя работата на КСЗ, описва бедността в ЕС и целите, свързани със социалното изключване, и анализира състоянието и тенденциите в тази област. Той изследва политиките за намаляване и предотвратяване на бедността и излага ключови послания, приети от КСЗ. Подробно са описани също и национални програми и инструменти на ЕС за преодоляване на бедността и социалното изключване. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.