Navigācijas ceļš

Jaunu prasmju un darbavietu programma

Profesijas

Ar šo iniciatīvu Komisija palīdzēs ES sasniegt 2020. gadam izvirzīto nodarbinātības mērķi: jāstrādā 75 % iedzīvotāju darbspējīgā vecumā (20-64 gadi).

Šī programma, ko ieviesa 2010. gadā, ietilpst ES stratēģijā "Eiropa 2020", kas turpmākajos 10 gados un arī vēlāk veicinās gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi.

Tā palīdzēs sasniegt arī citus ES mērķus — samazināt skolu nebeigušo jauniešu īpatsvaru zem 10 %, gādāt, lai vismaz 40 % jauniešu iegūtu augstāko vai augstāko profesionālo izglītību, un līdz 2020. gadam vismaz par 20 miljoniem samazināt to cilvēku skaitu, kuriem draud vai kurus jau ir skārusi nabadzība vai sociālā atstumtība.

Kā to izdarīt?

Programmā minēti vairāki konkrēti pasākumi, kuriem jādod rezultāti:

  • pastiprināt reformas, lai uzlabotu elastīgumu un drošību darba tirgū (t.s. elastdrošību),
  • dot cilvēkiem iespējas apgūt iemaņas, kas vajadzīgas darbā gan patlaban, gan nākotnē,
  • uzlabot darbavietu kvalitāti un nodrošināt labākus darba apstākļus,
  • uzlabot apstākļus, kas veicina jaunu darbavietu izveidi.

Kāpēc?

  • ES 23 miljoniem cilvēku patlaban nav darba — katram desmitajam iedzīvotājam darbspējīgā vecumā.
  • Lai mūsu ekonomika attīstītos un saglabātu konkurētspēju, mums vajag vairāk darbavietu.
  • No 2012. gada sāks sarukt darbspējīgā vecumā esošo iedzīvotāju skaits. Lai nodrošinātu labklājības sistēmu ilgtspēju, jāstrādā lielākam cilvēku skaitam.

Jaunas prasmes jaunām darbavietām

Iniciatīva “Jaunas prasmes jaunām darbavietām”, kuru sāka 2008. gadā, sekoja Komisijas programmai, kuras mērķis ir uzlabot profesionālās prasmes, labāk paredzēt vajadzības un nostiprināt piedāvājuma un pieprasījuma atbilstību šajā jomā. Šī iniciatīva ir spēkā tagad un paliks spēkā arī turpmāk.

Neskatoties uz iniciatīvas un programmas nosaukumu līdzību, programma ir daudz plašāka: tā aptver tādus jautājumus kā elastdrošība, darbavietas kvalitāte, darba apstākļi un darbavietu izveide. Prasmju attīstība ir tikai viena no šīs programmas četrām svarīgajām darbības jomām.


    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”