Navigatsioonitee

Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava

Kutseseaduse

Selle algatuse abil aitab komisjon ELil saavutada 2020. aastaks tööhõivealase eesmärgi, mille kohaselt peab töötama 75% tööealisest elanikkonnast (vanuses 20–64 aastat).

2010. aastal käivitatud tegevuskava on osa ELi üldisest strateegiast Euroopa 2020, mis edendab järgmiseks kümneks aastaks ja sellele järgnevaks ajaks arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu.

Tegevuskava annab oma panuse ka järgmiste ELi eesmärkide saavutamisse: vähendada kooli poolelijätmise määra, et see oleks alla 10%, suurendada kõrgharidust või samaväärset kutseharidust omandavate noorte arvu (vähemalt 40%ni), vähendada 2020. aastaks vähemalt 20 miljoni võrra nende inimeste arvu, kes elavad vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses.

Kuidas?

Tegevuskava sisaldab konkreetseid meetmeid, mis aitavad:

  • kiirendada reforme, mis aitavad täiustada paindlikkust ja turvalisust tööturul ("turvaline paindlikkus');
  • anda inimestele õiged oskused tänaste ja homsete töökohtade jaoks;
  • täiustada töökohtade kvaliteeti ja tagada paremad töötingimused;
  • parandada töökohtade loomise tingimusi.

Miks?

  • Kogu ELis on praegu tööta 23 miljonit inimest, s.o 10% tööealisest elanikkonnast.
  • Selleks et meie majandus kasvaks ja oleks jätkuvalt konkurentsivõimeline, on meil vaja rohkem töökohti.
  • Alates 2012. aastast hakkab meie tööealine elanikkond vähenema. Meie hoolekandesüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks peab rohkem inimesi töötama.

Uued kutseoskused uute töökohtade jaoks

2008. aastal käivitatud algatuse „Uued kutseoskused uute töökohtade jaoks” raames sätestati komisjoni tegevuskava kutseoskuste parema ajakohastamise, prognoosimise ja sobitamise jaoks. Algatus on praegu käimas ning see jätkub ka tulevikus.

Olenemata sarnastest nimedest, on juhtalgatus laiaulatuslikum ja hõlmab ka turvalist paindlikkust, töö kvaliteeti ning töötingimusi ja töökohtade loomist. Kutseoskuste arendamine moodustab juhtalgatuse neljast peamisest valdkonnast ühe.


    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel