Cesta

Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa

Profese

Touto iniciativou chce Komise napomoci tomu, aby EU do roku 2020 dosáhla v oblasti zaměstnanosti tohoto cíle: 75% zaměsnanost obyvatelstva v ekonomicky aktivním věku (20-64 let)

Iniciativa byla zahájena v roce 2010. Tvoří součást celkové strategie EU (s názvem Evropa 2020) a prosazuje pro příštích 10 let a dále inteligentní a udržitelný hospodářský růst, jenž podporuje začleňování všech skupin obyvatelstva do společnosti.

Agenda rovněž přispívá k tomu, aby EU splnila i další cíle: snížení počtu žáků, kteří předčasně opouštějí školu, a to nejméně o 10 %; vyšší počet (alespoň 40 %) mladých lidí, kteří studují vysokou školu nebo procházejí ekvivalentní odbornou přípravou; snížení počtu lidí (alespoň o 20 milionů do roku 2020), jichž se týká nebo jimž hrozí chuboba a sociální vyloučení.

Jak?

Agenda stanoví soubor konkrétních opatření:

  • urychlení reforem, které zvýší flexibilitu a jistotu na trhu práce (koncept tzv. flexikurity)
  • získávání dovedností, které lidé v zaměstnání dnes i v budoucnu opravdu využijí
  • zvýšení kvality pracovních míst a zajištění lepších pracovních podmínek
  • zlepšení podmínek k tvorbě pracovních míst

Proč?

  • V celé EU je nyní nezaměstnaných 23 milionů lidí, tzn. 10 % ekonomicky aktivního obyvatelstva.
  • Pokud má naše ekonomika i nadále růst a zůstat konkurenceschopná, je třeba vytvářet více pracovních míst.
  • Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva začne v roce 2012 klesat. To, aby více lidí pracovalo, je tedy nutné i pro zajištění udržitelnosti našeho sociálního systému.

Nové dovednosti pro nová pracovní místa

Iniciativa „Nové dovednosti pro nová pracovní místa“, která byla zahájena v roce 2008, představuje program Komise, jak si účinněji dovednosti doplňovat, jak lépe předvídat, které dovednosti budou potřeba v budoucnu, a jak lépe sladit nabídku dovedností a poptávku, která je po nich na pracovním trhu. Iniciativa stále probíhá.

Naproti tomu Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa je pojata šířeji: Zahrnuje i otázky flexikurity, kvality pracovních míst a jejich vytváření a zlepšování pracovních podmínek. Získávání dovedností je jednou ze čtyř hlavních oblastí agendy.


    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+