Ścieżka nawigacji

Inicjatywy w ramach strategii Europa 2020

 • 16/09/2014

  Employment policy beyond the crisis - Social Europe guide - Volume 8

  The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States.

  Volume 8 looks at EU employment policy, underpinned by the European Employment Strategy. It highlights major initiatives to tackle the disruptive effects of the economic crisis, notably the Europe 2020 Strategy and the European Semester. The guide also covers new initiatives to tackle EU unemployment or social disparities, such as the Employment Package, Youth Employment Package, and the scoreboard of key employment and social indicators. There is also a focus on promoting labour mobility, enhancing dialogue with social partners, and plans to complete Europe’s monetary union by introducing a common fiscal capacity.

  The guide will be available in printed and electronic format in English, French and German.

 • 27/05/2013

  Doradztwo w zakresie programów staży i praktyk

  Unia Europejska (UE) wspiera kraje członkowskie w opracowywaniu programów staży i praktyk o wysokiej jakości w celu: • ułatwienia absolwentom szkół adaptacji na rynku pracy. • wyposażenia młodzieży we właściwe umiejętności i doświadczenia pomagające zdobyć stabilne zatrudnienie. Publikacja jest dostępna w formacie elektronicznym w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim.

 • 28/07/2011

  Sp ołeczny wymiar strategii „Europa 2020” : Sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjaln ej (2011) - Streszczenie

  Komitet Ochrony Socjalnej (polityczne forum dla państw członkowskich i Komisji Europejskiej) przygotował sprawozdanie za 2011 r. dotyczące społecznego wymiaru strategii „Europa 2020”. Niniejsza broszura podsumowuje sprawozdanie – zawiera wprowadzenie do prac Komitetu, opisuje unijne cele w zakresie ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz analizuje stan obecny i trendy w tym obszarze. Omówiono w niej rozwiązania polityczne w dziedzinie ograniczania ubóstwa i zapobiegania mu oraz zarysowano główne wnioski przyjęte przez Komitet; szczegółowo zaprezentowano też wybrane programy krajowe oraz instrumenty UE dotyczące zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie dr ukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.