Διαδρομή πλοήγησης

Πρωτοβουλίες της στρατηγικής

Άνδρας σε σκάλα τεντώνεται για να φθάσει τα αστέρια στη σημαία της ΕΕ

Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, η οποία επιδιώκει να επιτύχει μέχρι το 2020 πέντε φιλόδοξους στόχους – για την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα/την ενέργεια.

Οι τρεις εμβληματικές πρωτοβουλίες της εν λόγω στρατηγικής στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης είναι:

  • Νεολαία σε κίνηση: πρωτοβουλία που σκοπό έχει να βελτιώσει τις προοπτικές των νέων στην αγορά εργασίας, βοηθώντας τους σπουδαστές και τους ασκούμενους ν' αποκτήσουν εμπειρία σε άλλες χώρες και βελτιώνοντας την ποιότητα και ελκυστικότητα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη.
  • Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: πρωτοβουλία που σκοπό έχει να δώσει νέα ώθηση στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, ώστε να βοηθήσει τους πολίτες ν' αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για τις επαγγελματικές απαιτήσεις του αύριο, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αναθεωρήσει εκ βάθρων τη νομοθεσία της ΕΕ σε θέματα απασχόλησης.
  • Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σκοπεύει να ενισχύσει τις εργασίες σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνηθείς πρωταρχικός στόχος της ΕΕ για μείωση κατά 20 εκατομμύρια τουλάχιστον των ατόμων που πλήττονται από τη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μέχρι το 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για τη στρατηγική "Ευρώπη 2020"