Navigatsioonitee

„Noorte liikuvus”

Noorte liikuvus” on ulatuslik poliitikaalgatuste pakett, mis hõlmab Euroopa noorte haridust ja tööhõivet. Algatus käivitati 2010. aastal. See on osa aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu Euroopa 2020. aasta strateegiast.

Eesmärgid

Algatuse „Noorte liikuvus” eesmärgiks on parandada noorte haridust ja tööhõivet, s.t vähendada noorte hulgas kõrget töötuse määra ning suurendada nende tööhõive määra kooskõlas ELi üldise eesmärgiga saavutada tööealise elanikkonna (20–64-aastased) tööhõive määraks 75%. Selleks tuleb:

 • viia haridus ja koolitus vastavusse noorte vajadustega;
 • julgustada rohkem noori taotlema ELi toetust välismaal õppimiseks või koolitamiseks;
 • kutsuda ELi liikmesriike üles võtma meetmeid, mis lihtsustavad koolipingist tööle asumist.

Meetodid

 • Poliitika koordineerimine meetmete määratlemiseks ja stimuleerimiseks ELi ja liikmesriikide tasandil
 • Konkreetsed noortele suunatud meetmed, nagu ettevalmistav tegevus „Sinu esimene EURESi töökoht” liikuvuse tagamiseks ELi tööturul ning tõhusam toetus noortele ettevõtjatele Euroopa mikrokrediidirahastu Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” vahendusel.

Miks tuleb keskenduda noortele?

 • ELis on ilma tööta umbes 5,5 miljonit noort inimest, mis tähendab seda, et iga viies alla 25-aastane noor, kes soovib töötada, ei leia tööd.
 • Noorte tööpuuduse määr on üle 20%, mis on kaks korda suurem, kui kõikides vanuserühmades kokku ning umbes kolm korda suurem, kui üle 25-aastaste inimeste hulgas.
 • 7,5 miljonit inimest vanuses 15 kuni 24 ei tööta, õpi ega osale koolituses.

Veebisait Noorte liikuvus pakub teavet ja praktilisi linke noortele, kes otsivad õppimis-, koolitus- või töövõimalusi välismaal.

Noortele pakutavate võimaluste algatus hõlmab meetmeid noorte tööpuuduse vähendamiseks.

  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel