Навигационна пътека

„Младежта в движение“

„Младежта в движение“ е широкообхватен пакет от политически инициативи за образование и заетост за младите хора в Европа. Този пакет от инициативи, на който бе дадено начало през 2010 г., е част от стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“.

Цели

Целта на „Младежта в движение“ е подобряване на образованието и възможностите за намиране на работа на младите хора, намаляване на високата безработица сред тях и повишаване на младежката заетост – в унисон с по-широкообхватната цел на ЕС за постигане на равнище на заетост от 75 % от населението в трудоспособна възраст (20-64 г.) чрез:

 • съобразяване в по-голяма степен на образованието и обучението с нуждите на младите хора
 • насърчаване на повече младежи да се възползват от стипендии на ЕС за образование или обучение в чужбина
 • стимулиране на държавите от ЕС да вземат мерки за улесняване на прехода от образование към работа.

Методи

 • Координиране на политиката с цел определяне и стимулиране на действия на равнище ЕС и на национално равнище;
 • Конкретни действия, насочени към младите хора – като подготвителното действие „Твоята първа работа с EURES“ за мобилност на трудовия пазар в ЕС и засилената подкрепа за младите предприемачи чрез Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“.

Защо вниманието е насочено към младите хора?

 • Около 5,5 млн. младежи в ЕС са безработни – това означава, че една пета от хората на възраст под 25 години, които искат да работят, не могат да намерят работа.
 • Равнището на безработицата сред младите хора е над 20 % - двойно по-високо от равнището за всички останали възрастови групи, взети заедно, и почти 3 пъти по-високо от това при групата над 25 години.
 • Понастоящем 7,5 млн. души на възраст между 15 и 24 години нито работят, нито учат или се обучава.

Уебсайтът „Младежта в движение предоставя повече информация и практически връзки за млади хора, искащи да учат или работят в чужбина.

Инициатива „Възможности за младежта“ – действия за намаляване на младежката безработица.

  Споделяне

 • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+