Navigācijas ceļš

Oficiālie dokumenti

Šajā tīmekļa vietnē ir pieejami oficiālie dokumenti, kurus apstiprinājusi Administratīvā komisija, kā arī tās lēmumi un ieteikumi.

Lēmumi un ieteikumi

Sociālā nodrošinājuma administratīvā komisija ir pieņēmusi vairākus lēmumus un ieteikumus par jaunā regulējuma tiesību normu ieviešanu (senākus lēmumus skatīt attiecīgajā šīs lapas sadaļā).

Citi oficiālie dokumenti

Strukturēti elektroniskie dokumenti

Jaunie noteikumi par koordinēšanu paredz, ka datu apmaiņai starp iestādēm jānoris elektroniski. Šajā procesā tiks izmantota EESSI sistēma. Lai atvieglotu un uzlabotu informācijas nodošanu starp iestādēm, ir izstrādāti t.s. strukturētie elektroniskie dokumenti. Pārejas periodā no 2010. gada 1. maija līdz tam, kad sāks darboties EESSI sistēma, var izmantot šo dokumentu izdrukas uz papīra.

Portatīvie dokumenti

Modernizētās koordinācijas rezultātā vairs nebūs jāizmanto uz papīra iespiestas E veidlapas, taču reizumis cilvēka pieprasīto informāciju izsniegs kā portatīvu dokumentu. Ir pavisam desmit portatīvo dokumentu veidu, starp tiem arī Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Izņemot šo karti, pārējie dokumenti ir uz papīra iespiestas veidlapas. Tās izdos no 1. maija, turpinot izmantot arī pēc pārejas perioda beigām.

Administratīvās komisijas sanāksmes galvenie secinājumi

Administratīvās komisijas sanāksmes notiek vismaz četrreiz gadā. Lai veicinātu pārredzamību, delegācijas vienojās publicēt šo sanāksmju galvenos secinājumus kopš 2016. gada jūnija sanāksmes.