Διαδρομή πλοήγησης

Χρηματοδότηση

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 - Comparative analysis between Thematic Objective 11, Plans for strengthening the administrative capacity and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund

  The first volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" is a comparative analysis between Thematic Objective 11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Plans for strengthening the administrative capacity (PRA) and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund. The comparative analysis focuses on the TO11 strategic framework, its complementarities with TO2 and its synergies with the actions foreseen in the TA and PRA.

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 – Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA"

  The second volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" includes summaries that identify, for each ESF Operational Programme, the main information concerning actions and resources dedicated to TO11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Technical Assistance and foreseen in the Plans for strengthening the administrative capacity (PRA).

 • 25/01/2017

  Projects and organisations funded by the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) – Report 5

  This report presents examples of projects and organisations across Europe dealing with social protection, social inclusion, employment and labour mobility. All selected project were supported by the Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) as well as its predecessors, the EURES and PROGRESS programmes.

 • 13/01/2017

  EaSI - Better access to finance for a more social Europe

  This leaflet contains useful information on the support that the Employment and Social Innovation (EaSI) programme offers to financial intermediaries providing finance to social enterprises or microloans to entrepreneurs. Find out more about the different instruments available and how to apply. The leaflet is available in English, French and German in print and online.

 • 16/12/2016

  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

  Το φυλλάδιο αυτό περιγράφει πώς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παρέχει στήριξη σε άτομα που διαφορετικά δεν θα είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα και να βρουν καλές θέσεις εργασίας. Λόγω του μεγέθους και του πεδίου εφαρμογής του, το Ταμείο επηρεάζει πάρα πολύ την αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα. Σε ορισμένες χώρες περίπου το 90 % των πραγματικών δαπανών για τα μέτρα της αγοράς εργασίας προέρχεται από το ΕΚΤ. Το Ταμείο αποτελεί το βασικό εργαλείο της ΕΕ προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της για την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων σε ολόκληρη την Ένωση.

  Στην εν λόγω έκδοση αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας του ΕΚΤ, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2007-2013 και μερικά πραγματικά παραδείγματα για το πώς έχει βοηθήσει ορισμένα από τα εκατομμύρια των ατόμων τα οποία στηρίζει κάθε χρόνο.