Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Vanliga frågor - Förordningar

Samordning av de sociala trygghetssystemen

Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen

Den 1 maj 2010 ersattes förordning 1408/71 av förordning 883/2004 för EU-medborgare. Den gamla förordningen fortsätter dock att gälla i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz tills avtalen med EES och Schweiz har ändrats. Den fortsätter också att gälla medborgare i länder utanför EU som är lagligt bosatta i EU, tills ministerrådet beslutar att den nya förordningen ska omfatta även dem.

Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 Den 1 maj 2010 ersattes förordning 574/72 av förordning 987/2009 för EU-medborgare. Den gamla förordningen fortsätter dock att gälla i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz tills avtalen med EES och Schweiz har ändrats. Den fortsätter också att gälla medborgare i länder utanför EU som är lagligt bosatta i EU, tills ministerrådet beslutar att den nya förordningen ska omfatta även dem.

Nya EU-regler om samordning

Förordning (EG) nr 883/2004 trädde i kraft den 1 maj 2010 och gäller för närvarande bara EU-länderna. Den här förordningen och tillämpningsförordning 987/2009 reglerar tillsammans den nya samordningen av de sociala trygghetssystemen.

Konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, ändrad genom förordning (EG) nr 988/2009, kommissionens förordning (EU) nr 1244/2010, förordning (EU) nr 465/2012 och kommissionens förordning (EU) nr 1224/2012

Konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 1244/2010, förordning (EU) nr 465/2012 och kommissionens förordning (EU) nr 1224/2012.

Medborgare i länder utanför EU

Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser

Tolkning av reglerna

Den administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen består av en företrädare för varje EU-land och en företrädare för EU-kommissionen. Den sköter administrativa frågor, tolkar EU-reglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen och utvecklar samarbetet mellan EU-länderna.

Administrativa kommissionens sammansättning, verksamhet och uppgifter anges i artiklarna 71 och 72 i förordning 883/2004.

EU-domstolen tolkar bara hur samordningsreglerna ska tillämpas i ett visst fall. Domstolens tolkning är dock bindande för alla inblandade parter (nationella domstolar, socialförsäkringsinstitutioner och enskilda personer).

Läs mer om rättspraxis

Läs mer om EU-domstolen och vad den kan göra för dig