Navigačný riadok

Často kladené otázky - Podpory pri úmrtí

Pozostalostné dávky

Vo všeobecnosti možno povedať, že pravidlá, ktoré sa uplatňujú na vdovecké, vdovské alebo sirotské dôchodky, sú rovnaké ako v prípade invalidných a starobných dôchodkov.

Pozostalostné dôchodky sa musia vyplácať bez ohľadu na to, či majú pozostalí bydlisko v jednom z členských štátov EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande.

Podpory pri úmrtí

 

Aj v prípade posudzovania nároku na podporu pri úmrtí musia inštitúcie sociálneho zabezpečenia zohľadniť obdobia poistenia alebo bydliska v inom členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande.

Podporu pri úmrtí vypláca inštitúcia v krajine, v ktorej bola zosnulá osoba poistená, a to bez ohľadu to, či oprávnené osoby žijú v členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande.