Navigačný riadok

Často kladené otázky - Pracovné úrazy a choroby z povolania

Navštívili ste už naše stránky o pracovných úrazoch a chorobách z povolania?

Vaša žiadosť

Inštitúcii, ktorá je zodpovedná za vaše poistenie, musíte zaslať vyhlásenie o úraze. Ako o to vaša inštitúcia požiada, inštitúcia, ktorá sa nachádza v štáte, v ktorom došlo k úrazu, musí vašej inštitúcii preposlať aj lekárske osvedčenie a všetky relevantné informácie.

Ak k úrazu došlo počas cesty z alebo do práce, inštitúcia zodpovedná za vaše poistenie môže určiť osobu, ktorá úraz prešetrí v krajine, v ktorej k úrazu došlo. Tejto osobe pomáhajú miestne úrady. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Ak podľa vnútroštátnych predpisov štátu, v ktorom ste poistený, závisí výška peňažných dávok na počte členov vašej rodiny, zohľadnia sa pri ich výpočte aj rodinní príslušníci žijúci v inom členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande.

Ak ste zárobkovú činnosť, ktorá je pravdepodobnou príčinou vašej choroby, vykonávali vo viac ako jednom členskom štáte EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande, vy alebo vaši pozostalí môžu požiadať o dávky v len krajine, v ktorej ste boli poistený pri poslednom vystavení riziku.

Štát, v ktorom ste poistený, je vždy zodpovedný za vyplácanie peňažných dávok vyplývajúcich z pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Tieto dávky predstavujú náhradu príjmu, o ktorý ste prišli v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Peňažné dávky vám za normálnych okolností bude priamo vyplácať inštitúcia v štáte, v ktorom ste poistený. Táto inštitúcia sa však môže dohodnúť s inštitúciou v štáte, v ktorom máte bydlisko alebo miesto pobytu, že sa vám predmetné peňažné dávky budú vyplácať v štáte, v ktorom bývate. Táto zmena miesta vyplácania dávok nemá vplyv na ich výšku.

Úrazy v zahraničí

Ak utrpíte pracovný úraz počas pracovnej cesty v EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande, stále sa na vás vzťahuje poistenie proti pracovným úrazom.

Počas pobytu v zahraničí máte nárok na vecné dávky, ktoré sú nevyhnutné z lekárskych dôvodov. Okrem toho máte nárok na osobitné vecné dávky, ktoré sú poskytované v rámci systému poistenia proti pracovným úrazom v štáte, v ktorom došlo k úrazu.