Navigačný riadok

Často kladené otázky - Nezamestnanosť

Navštívili ste už našu stránku o dávkach v nezamestnanosti?

Výpočet dávok


Každý štát rozhoduje o tom, kto má právo na dávky v nezamestnanosti, aká bude ich výška a počas akého obdobia sa budú vyplácať. EÚ zaručuje, že

 1. na dávky v nezamestnanosti budete mať právo za rovnakých podmienok ako občania krajiny, ktorá vypláca vaše dávky. Touto krajinou je spravidla tá, v ktorej ste naposledy pracovali (za predpokladu, že vaše bydlisko nie je v inej krajine).
 2. Inštitúcie musia zohľadniť vaše poistné a pracovné obdobia v iných krajinách, ak je to nevyhnutné k tomu, aby vám vznikol nárok na dávky.
 3. Ak výška dávok v nezamestnanosti závisí od vášho predchádzajúceho príjmu, zohľadní sa len príjem, ktorý ste mali v krajine, v ktorej ste pracovali naposledy.
 4. Ak členovia vašej rodiny majú bydlisko v inej členskej krajine EÚ alebo v Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande a výška vašich dávok v nezamestnanosti sa zvyšuje v závislosti od počtu rodinných príslušníkov, budú sa na účely dávok v nezamestnanosti zohľadňovať tak, akoby bývali v krajine, ktorá vám vypláca dávky.

Vaša žiadosť o vyplácanie dávok v nezamestnanosti

Môžte požiadať inštitúcie krajiny, v ktorej ste pracovali, o vydanie dokumentu U1. Tento formulár umožní inštitúcii, ktorá sa zaoberá vašou žiadosťou, zohľadniť obdobia, počas ktorých ste pracovali alebo ste boli poistený v iných krajinách. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.


Ak tento formulár nepredložíte inštitúcii, ktorá vybavuje vašu žiadosť, získa potrebné informácie z iných štátov elektronickou cestou.

Ak pracujete v členskom štáte EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo na Islande, ale žijete v inej z týchto krajín, pričom sa do krajiny bydliska vraciate každý deň alebo aspoň raz týždenne, ste v zmysle platných predpisov cezhraničným pracovníkom podľa vymedzenia v článku 1 písm. f nariadenia 883/2004.

To znamená, že ak ste sa stali nezamestnaným, mali by ste sa zaregistrovať na úrade práce a požiadať o dávky v nezamestnanosti v krajine bydliska.

Informácie týkajúce sa vašej poslednej zárobkovej činnosti si inštitúcie vymenia elektronicky. Môžte požiadať inštitúcie krajiny, v ktorej ste pracovali, o vydanie dokumentu U1, ktorý obsahuje tieto informácie. Predložením tohto dokumentu úradu práce v krajine vášho bydliska sa môže urýchliť rozhodnutie týkajúce sa vašej žiadosti o dávky v nezamestnanosti.

Európska právna úprava vychádza z predpokladu, že máte väčšie šance nájsť si novú prácu v krajine, v ktorej máte bydlisko. Preto je povolené, aby sa nezamestnaný cezhraničný pracovník vrátil do krajiny bydliska a nemusel cestovať na úrad práce v krajine, v ktorej prácu stratil.

Napriek tomu, že ste inštitúcii sociálneho zabezpečenia v krajine vášho bydliska neodvádzali z poslednej zárobkovej činnosti žiadne odvody na poistenie v nezamestnanosti, budú vám vyplatené dávky v nezamestnanosti tak, akoby ste v krajine bydliska pracovali.

Ak výška dávok v nezamestnanosti závisí od vášho predchádzajúceho príjmu zo zárobkovej činnosti, inštitúcia, ktorá vám ich prizná, ich vypočíta na základe príjmu, ktorý ste mali v krajine, v ktorej ste pracovali naposledy.

V prípade, že ste cezhraničným pracovníkom, je jedinou krajinou, ktorá vám môže priznať dávky v nezamestnanosti, krajina, v ktorej máte bydlisko. Musíte sa preto zaregistrovať na úrade práce v tejto krajine. Ak si chcete hľadať prácu aj v krajine, v ktorej ste pracovali naposledy, môžte sa navyše zaregistrovať na úrade práce aj v tejto krajine.

V tom prípade však budete musieť dodržiavať kontrolné postupy a povinnosti oboch krajín. Nakoľko sú však vaše dávky vyplácané v krajine bydliska, majú povinnosti a postupy platné v tejto krajine prednosť.

Ak pracujete v inej krajine ako žijete, ale domov sa vraciate zriedkavejšia ako raz týždenne (t. j. nie ste cezhraničným pracovníkom), máte dve možnosti: môžte sa zaregistrovať na úrade práce a požiadať o dávky v nezamestnanosti v krajine, v ktorej ste pracovali naposledy, alebo sa môžte vrátiť späť do svojej domovskej krajiny, v ktorej si budete hľadať prácu a poberať dávky.

V oboch prípadoch sa však výpočet výšky vašich dávok v nezamestnanosti zakladá na príjme zo zárobkovej činnosti, ktorú ste vykonávali naposledy v krajine, v ktorej ste pracovali.

Môžte sa taktiež najprv zaregistrovať ako uchádzač o prácu a požiadať o dávky v krajine, kde ste pracovali, a potom sa vrátiť do krajiny bydliska, pričom si svoje dávky exportujete (pozri nižšie).

Krajinou bydliska je krajina, v ktorej „zvyčajne bývate“, inými slovami, krajina, v ktorej je vaše „centrum záujmu“.

V nariadeniach sa uvádza zoznam kritérií, ktorý by mal inštitúciám sociálneho zabezpečenia uľahčiť určenie miesta bydliska. Medzi inými sú to: dĺžka pobytu na území dotknutých členských štátov; rodinný stav a väzby; bytová situácia, a najmä to, či je táto situácia stabilná; miesto, kde vykonávate svoje zárobkové alebo nezárobkové činnosti; charakter zárobkovej činnosti; miesto bydliska na účely zdanenia; v prípade študentov zdroj ich príjmov.

V každom prípade však o určení miesta bydliska rozhoduje inštitúcia sociálneho zabezpečenia a nie vy.

Hľadanie práce v zahraničí

Ak si chcete hľadať prácu v inej krajine než v tej, v ktorej poberáte dávky, môžte si ich na určitý čas vziať so sebou („exportovať“). >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Za určitých podmienok (pozri nižšie) môžte poberať dávky v nezamestnanosti počas troch mesiacov od momentu, keď ste prestali byť k dispozícii úradu práce v krajine, ktorá vám dávky vypláca. Príslušné úrady alebo inštitúcie vám môžu toto obdobie predĺžiť maximálne na šesť mesiacov.

Aby ste mali istotu, že o svoje dávky neprídete, mali by ste o predĺženie požiadať ešte pred uplynutím prvých troch mesiacov. Vnútroštátne orgány vám však nemusia trojmesačnú lehotu predĺžiť. Rozhodnú sa na základe vyhodnotenia vašej situácie.

 1. Musíte byť k dispozícii úradu práce v krajine, kde sa vám vyplácajú dávky, aspoň štyri týždnepo strate práce. Výnimky sú možné.
 2. Musíte zažiadať o dokument U2. Tento dokument vám umožní, aby ste sa zaregistrovali na úrade práce v zahraničí.
 3. Sedem dní po svojom odchode sa musíte zaregistrovať na úrade práce v krajine, v ktorej si chcete hľadať prácu. Následne musíte plniť povinnosti a kontrolné postupy, ktoré uplatňuje úrad práce v tejto krajine.
 4. Ak si prácu nedokážete nájsť, musíte sa vrátiť pred vypršaním lehoty uvedenej v dokumente U2. Všetky svoje ostávajúce dávky stratíte, ak sa vrátite neskôr bez výslovného súhlasu úradu práce v krajine, v ktorej sa vám vyplácajú dávky.

Ak sa do krajiny, ktorá vám vypláca dávky, vrátite v lehote uvedenej na formulári U2, môžte pokračovať v poberaní dávok, ktoré vám boli priznané. Ak sa vrátite po vypršaní tejto lehoty, je možné, že tento nárok stratíte.

Ak sa do krajiny, ktorá vám vypláca dávky, vrátite pred vypršaním lehoty uvedenej na formulári U2, môžte pokračovať v poberaní dávok, ktoré vám boli priznané.

Môžte opäť vycestovať a hľadať si prácu v ďalšej krajine, pričom budete pokračovať v poberaní dávok v nezamestnanosti. Súhrnné obdobie strávené v zahraničí však nesmie prekročiť 3 mesiace (váš úrad práce ho môže predĺžiť na maximálne 6 mesiacov).

Áno, vo väčšine krajín existuje takáto možnosť, ale

 • Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Malta, Nórsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Taliansko naďalej uplatňujú určité obmedzenia na občanov Bulharska a Rumunska;
 • Nemecko, Malta, Rakúsko, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko uplatňujú určité obmedzenia na občanov Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska.

Všetky tieto obmedzenia musia byť zrušené do:

 • 30. apríla 2011 v prípade občanov Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Švajčiarsko ich musí zrušiť do 31. mája 2011.
 • 31. decembra 2013 v prípade občanov Bulharska a Rumunska. Švajčiarsko ich musí zrušiť do 31. mája 2016.

Iné dávky

Ak sa po tom, čo ste pracovali v zahraničí vrátite domov (krajiny bydliska) a táto krajina vypláca vaše dávky v nezamestnanosti, bude vaša domovská krajina zodpovedná aj za ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia. To platí i v prípade, že ste boli počas posledného obdobia zárobkovej činnosti poistený v inom členskom štáte EÚ, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Švajčiarsku alebo na Islande.

Ak poberáte dávky v nezamestnanosti z krajiny, v ktorej ste sa stali nezamestnaným, vaše zdravotné poistenie bude platiť aj v iných štátoch EÚ. Vy a vaša rodina budete mať právo na zdravotnú starostlivosť, ale musíte sa preukázať Európskym preukazom zdravotného poistenia. Ak ho ešte nemáte, požiadajte oň vašu zdravotnú poisťovňu. >> Navštívte naše stránky o EPZP