Navigačný riadok

Často kladené otázky - Aké pravidlá sa na mňa vzťahujú?

Navštívili ste už našu stránku o predpisoch, ktoré sa na vás vzťahujú?

Vyslanie

 

Ak vás váš zamestnávateľ vyšle pracovať do inej krajiny, ostávate naďalej poistený v súlade s príslušnými predpismi vašej domovskej krajiny za predpokladu, že spĺňate požiadavky, ktoré sa vzťahujú na vyslaných pracovníkov.

To znamená, že v krajine vyslania môžte pracovať maximálne 24 mesiacov v mene svojho zamestnávateľa, ktorý má sídlo vo vysielajúcej krajine. Pred odchodom by ste si mali zaobstarať dokument A1, ktorý potvrdzuje, že sa na vás vzťahujú právne prepisy krajiny, z ktorej vás zamestnávateľ vyslal. Váš zamestnávateľ oznámi vaše vyslanie kompetentnému orgánu sociálneho zabezpečenia.

Cieľom tohto systému je vyhnúť sa častým zmenám vo vašom sociálnom zabezpečení pri krátkych obdobiach práce v zahraničí. Rovnaké ustanovenia sa vzťahujú aj na samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré dočasne vykonávajú podobnú činnosť v inej krajine. >> Stiahnite si našu príručku o vysielaní pracovníkov

Váš zamestnávateľ by mal požiadať o dokument A1 ešte pred samotným vyslaním. >> Stiahnite si našu príručku o vysielaní pracovníkov

Aká je vaša situácia?

 

Za cezhraničného pracovníka sa považujete v prípade, že pracujete v inom členskom štáte ako bývate a do štátu bydliska sa vraciate aspoň raz týždenne. V prípade, že ste cezhraničný pracovník, ste poistený v krajine, v ktorej pracujete a v tejto krajine vám budú vyplácané dávky sociálneho zabezpečenia.

Na dávky v nezamestnanosti a na nemocenské dávky sa vzťahujú odlišné pravidlá. Pokiaľ ide o nemocenské dávky, môžte si vybrať, či ich budete poberať v krajine, v ktorej pracujete, alebo v krajine, v ktorej bývate. Viac informácií nájdete v časti venovanej problematike nemocenských dávok a v súvisiacich najčastejších otázkach.

Pokiaľ ide o dávky v nezamestnanosti, ak ste nezamestnaný v plnej miere, máte právo len na dávky v krajine bydliska. Viac informácií nájdete v časti venovanej problematike dávok v nezamestnanosti a v súvisiacich najčastejších otázkach.

Na štátnych zamestnancov sa vzťahujú právne predpisy štátu, pre ktorý pracujú, aj v prípade, že vykonávajú zárobkovú činnosť v inom štáte buď ako zamestnanci, alebo samostatne zárobkovo činné osoby.

Ak pracujete na palube lode, ste poistený v tom štáte, pod ktorého vlajkou sa daná loď plaví, a to aj vtedy, ak je vaše bydlisko v inej krajine. V krajine bydliska budete poistený v tom prípade, ak je registrované sídlo vášho zamestnávateľa takisto v krajine vášho bydliska, a to aj vtedy, ak sa loď, na ktorej pracujete, plaví pod vlajkou iného štátu.

V prípade, že nepracujete, prichádzajú do úvahy dve možné situácie:

  • dostávate peňažné dávky, pretože ste boli zamestnaný alebo ste pracovali ako samostatne zárobkovo činná osoba a platili ste si odvody na sociálne a zdravotné poistenie. V tomto prípade sa na vás naďalej vzťahujú právne predpisy krajiny, v ktorej ste boli poistený počas vašej zárobkovej činnosti.
  • nedostávate žiadne dávky, ktoré by vyplývali zo súčasnej alebo minulej zárobkovej činnosti a nie ste ekonomicky aktívny. V tomto prípade sa na vás ako na neaktívnu osobu vzťahujú predpisy krajiny, v ktorej máte bydlisko. Majte na pamäti, že v niektorých krajinách je prístup k sociálnemu zabezpečeniu podmienený bydliskom, v iných zas sú poistené len osoby, ktoré vykonávajú zárobkovú činnosť (a členovia ich rodiny). Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o svojom statuse, kontaktujte svoju inštitúciu sociálneho zabezpečenia.  >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, môžte využiť náš adresár

Základným pravidlom je, že za štát bydliska a poistenia študenta, ktorý z dôvodu štúdia prechodne pobýva v inej krajine, sa naďalej považuje jeho domovská krajina.

To znamená, že ako študent máte nárok na všetku nevyhnutnú zdravotnú pomoc v krajine, v ktorej študujete, ak predložíte Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vám pred odchodom vydala vaša domovská inštitúcia sociálneho zabezpečenia.

Ak z nejakého dôvodu nie ste poistený vo vašej domovskej krajine, musíte kontaktovať inštitúcie sociálneho zabezpečenia krajiny, v ktorej študujete, aby sa definoval váš status. V prípade, že spĺňate podmienky, ktorými sa určuje bydlisko v danej krajine, môžte byť poistený v krajine, v ktorej študujete. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Dve alebo viacero krajín sa môžu spolu dohodnúť na vnútroštátnych výnimkách z predpisov EÚ pre určité osoby alebo skupiny osôb.

Takéto odchýlky z uplatňovania európskych predpisov sa robia väčšinou len v individuálnych prípadoch. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií, kontaktujte svoju inštitúciu sociálneho zabezpečenia. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Miesto bydliska a miesto vykonávania práce

 

Krajinou bydliska je krajina, v ktorej „zvyčajne bývate“, inými slovami, krajina, v ktorej je vaše „centrum záujmu“.

Za normálnych okolností je určenie vášho miesta bydliska vnútroštátnym rozhodnutím. Inštitúcie sociálneho zabezpečenia majú k dispozícii zoznam kritérií, ktorý by im v prípade rozdielnych stanovísk medzi dvoma alebo viacerými krajinami mal pomôcť pri určení krajiny bydliska. Medzi inými sú to: dĺžka pobytu na území dotknutých členských štátov; rodinný stav a väzby; bytová situácia, a najmä to, či je táto situácia stabilná; miesto, kde vykonávate svoju zárobkovú alebo nezárobkovú činnosť; charakter zárobkovej činnosti; miesto bydliska na účely zdanenia; v prípade študentov zdroj ich príjmov.

V každom prípade však o určení miesta bydliska rozhoduje inštitúcia sociálneho zabezpečenia. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Ak pracujete v dvoch alebo viacerých krajinách, ste poistený v krajine bydliska, ak v nej prebieha „podstatná časť“ vašej činnosti. „Podstatná časť“ znamená aspoň 25 % pracovného času a/alebo príjmu. Pri posudzovaní celkovej situácie sa však môžu zohľadniť aj iné faktory.

Pri určovaní toho, či podstatnú časť svojich aktivít vykonávate v krajine bydliska, sa berie do úvahy aj predpokladaná budúca situácia počas nadchádzajúcich 12 mesiacov. >> Stiahnite si našu príručku o vysielaní pracovníkov.

Ak sa inštitúcie v rôznych krajinách nedokážu dohodnúť na tom, právne predpisy ktorého štátu sa majú vzťahovať na vás, legislatíva EÚ stanovuje, že sa na vás bude dočasne vzťahovať právny poriadok jedného štátu, aby sa zabránilo tomu, že ostanete bez sociálneho zabezpečenia.

Medzičasom musia inštitúcie prijať rozhodnutie. Ak sa však ani neskôr nedokážu dohodnúť, majú k dispozícii tieto nástroje – dialóg a zmierovací postup. Prípad sa však môže predložiť na rozhodnutie aj správnej komisii pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia.

Podobný postup sa uplatňuje v prípade dočasného poskytnutia dávok >> Viac informácií nájdete v našej príručke o vysielaní pracovníkov

Ak pracujete v dvoch alebo viacerých krajinách, musíte o tom informovať inštitúciu sociálneho zabezpečenia v krajine vášho bydliska. Táto inštitúcia určí, právne predpisy ktorej krajiny sa na vás budú dočasne vzťahovať, a informuje príslušné inštitúcie vo všetkých krajinách, v ktorých vykonávate pracovnú činnosť.

Za predpokladu, že inštitúcie všetkých dotknutých štátov súhlasia, sa budú právne predpisy krajiny, ktoré sa uplatňovali dočasne, vzťahovať na vás natrvalo po uplynutí dvoch mesiacov. Ak sa dotknuté inštitúcie nedohodnú, môžu využiť možnosti, ktoré im ponúka dialóg a zmierovací postup (pozri vyššie).

Čo sa zmenilo po zavedení nových koordinačných predpisov?

 

Ak sa na vás v dôsledku nových nariadení o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia vzťahujú právne predpisy inej krajiny ako tomu bolo v zmysle predchádzajúcej právnej úpravy, bude sa na vás táto predchádzajúca právna úprava vzťahovať maximálne 10 rokov za predpokladu, že sa vaša situácia nezmení.

Ak si však želáte, môže sa na vás vzťahovať aj nová legislatíva. >> Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam.

Aj v zmysle nových nariadení o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia ostáva vyslanie časovo obmedzenou výnimkou zo všeobecného pravidla, podľa ktorého by ste mali byť poistený v krajine, v ktorej pracujete.

Preto sa obdobie vyslania pred 1. májom 2010 zohľadní a odčíta od celkového časového limitu, ktorý sa pre vyslanie ustanovuje v nových nariadeniach.

V zmysle nových modernizovaných koordinačných predpisovboli špeciálne pravidlá týkajúce sa pracovníkov v medzinárodnej doprave zrušené od 1. mája 2010. Na všetky osoby, ktoré pracujú v dvoch alebo viacerých krajinách, sa vzťahujú rovnaké pravidlá.

V prípade odvetví, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou mobility, boli v správnej rade pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia prejednané osobité interpretačné pravidlá, ktoré majú zamestnancom a zamestnávateľom pomôcť určiť, ktorá legislatíva sa vzťahuje na určité časové obdobie. >> Pozrite si naše stránky o legislatíve EÚ

Ak sa vaša situácia v žiadnom ohľade nezmení, môže váš zamestnávateľ požiadať príslušnú inštitúciu sociálneho zabezpečenia o nový dokument E101. Ak sa sa však na vašu žiadosť vzťahujú nové nariadenia, váš zamestnávateľ musí požiadať o prenosný dokument A1, ktorým sa v zmysle nových nariadení nahrádza dokument E101.