Navigačný riadok

Často kladené otázky - Európsky preukaz zdravotného poistenia

Preukaz môžete získať prostredníctvom miestnej pobočky svojej zdravotnej poisťovne, keďže každý štát zodpovedá za výrobu a distribúciu preukazov na svojom úze

Aby ste boli oprávnený mať preukaz, musíte byť poistený alebo krytý štátnym systémom sociálneho zabezpečenia v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku. Každý rodinný príslušník, ktorý vycestuje, má mať svoj vlastný preukaz.

Jediné osobné informácie na Európskom preukaze zdravotného poistenia sú meno a priezvisko držiteľa preukazu, osobné identifikačné číslo a dátum narodenia. Európsky preukaz zdravotného poistenia neuvádza žiadne zdravotné údaje.

Každá krajina má odlišné obdobie platnosti a najlepšie je preveriť obdobie platnosti, keď požiadate miestnu pobočku svojej zdravotnej poisťovne o vydanie preukazu.

Ak požiadate o Európsky zdravotný preukaz, miestna pobočka vašej zdravotnej poisťovne je povinná vám ho vydať. Ak sa tak nestane a preukaz nie je okamžite k dispozícii, tak vám vydá dočasný náhradný certifikát. Ak tak neurobí, mali by ste sa môcť odvolať. Európska komisia môže poskytnúť informácie o tom, ako môžete presadzovať svoje práva a navrhnúť vám, aby ste sa najprv obrátili na Solvit, kde vám poradia ako podať sťažnosť.

V závislosti od právnych predpisov krajiny, kde sa zdržiavate, je zdravotná starostlivosť bezplatná alebo. ak je spoplatnená, preplatia vám ju. Ak musíte zaplatiť vopred, preukaz vám zaručuje, že peniaze vám v danej krajine vrátia alebo, ak refundačný postup nedokážete dokončiť, refundáciu vám poskytne miestna pobočka vašej zdravotnej poisťovne onedlho po návrate domov. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje v súlade s právnymi predpismi navštíveného štátu. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, akú zdravotnú starostlivosť a aké náklady kryje váš preukaz, obráťte sa na orgán zdravotnej starostlivosti danej krajiny.

Ak vznikne takáto potreba, poskytne sa vám aj tak ošetrenie potrebné na to, aby ste mohli pokračovať v svojej dovolenke bez nutnosti vrátiť sa domov na ošetrenie. Nezabúdajte však, že preukaz vám uľahčuje prístup k bezplatnej lekárskej starostlivosti na mieste alebo vám zabezpečuje refundáciu, ak je potrebná platba vopred. Preto vám rozhodne odporúčame, aby ste pri súkromnej alebo služobnej ceste do iného členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska mali Európsky preukaz zdravotného poistenia.

Lekárska etika zaväzuje lekára, že nemôže odmietnuť ošetrenie, ak si to váš zdravotný stav vyžaduje. Neexistuje však záruka, že vám náklady preplatia za rovnakých podmienok, ako keby ste predložením preukazu alebo ekvivalentného dokumentu vedeli dokázať, že ste v tom čase mali poistenie sociálneho zabezpečenia. Lekár alebo zdravotnícke zariadenie môžu od vás žiadať uhradenie úplných nákladov alebo zaplatenie časti nákladov vopred, ktoré by osoba poistená v tomto členskom štáte nemusela platiť. V naliehavom prípade by vám mohla pomôcť miestna pobočka vašej zdravotnej poisťovne tak, že vám faxom alebo elektronickou poštou zašle dočasný náhradný certifikát, ktorý poskytuje rovnakú ochranu ako Európsky preukaz zdravotného poistenia

Obe tieto kategórie osôb (študenti a vyslaní pracovníci) dostávajú Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý v ich prípade nahrádza tlačivo E 128. Európsky preukaz zdravotného poistenia im umožňuje prístup k ošetreniu, ktoré je potrebné s ohľadom na dĺžku ich pobytu. V prípade vyslania alebo štúdia môže ísť o relatívne dlhé obdobie a rozsah prístupného ošetrenia môže byť väčší než v prípade turistu na krátkodobom pobyte.

Preukaz sa môže použiť na získanie ľahšieho prístupu k lekárskemu ošetreniu, ale nesúvisí s návratom domov. Preukaz vám nepomôže zabezpečiť bezplatný prevoz domov v prípade vážneho ochorenia alebo závažného úrazu. V takomto prípade potrebujete osobitné poistné krytie.

Áno, ak máte chronickú chorobu (napríklad astmu, cukrovku alebo rakovinu), počas dočasného pobytu v inom členskom štáte mate nárok na ošetrenie, ktoré sa považuje za potrebné vzhľadom na váš zdravotný stav. Ak však váš zdravotný stav znamená, že potrebujete osobitný lekársky dohľad a najmä použitie osobitných lekárskych metód alebo prístrojov (napr. dialýzu), bolo by vhodné zorganizovať si pobyt vopred, aby ste mali istotu, že budete mať prístup k prístrojom alebo terapii, ktoré potrebujete. Môžete si to zabezpečiť tak, že už pred vycestovaním sa dohodnete so špecializovaným zdravotníckym zariadením v mieste, ktoré navštívite.

Áno, Európsky preukaz zdravotného poistenia kryje každé lekárske ošetrenie súvisiace s tehotenstvom vrátane pôrodu počas dočasného pobytu v inom členskom štáte. Ak by ste však chceli rodiť v inom štáte, obráťte sa na miestnu pobočku vašej zdravotnej poisťovne, keďže možno budete potrebovať osobitnú autorizáciu (formulár S2).

Ak si zabudnete alebo stratíte svoj preukaz, môžete požiadať svoju miestnu pobočku svojej zdravotnej poisťovne o zaslanie dočasného náhradného certifikátu faxom alebo elektronickou poštou. Ten vám zabezpečuje rovnaké nároky ako preukaz.

Informácie pre poskytovateľov zdravotníckych služieb

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Európsky preukaz zdravotného poistenia sa zavádzal postupne od 1. júna 2004 do 31. decembra 2005. Od 1. januára 2006 sa vydáva a uznáva vo všetkých krajinách uvedených v predchádzajúcom zozname.

Európsky preukaz zdravotného poistenia a dočasné náhradné osvedčenie majú rovnakú funkciu. Obidva preukazujú tú skutočnosť, že ich držiteľ, ktorý sa uchádza o ošetrenie u vás, je poistený. Tieto osoby by ste mali ošetriť tak, ako keby boli poistené vo vašej krajine a poskytnúť im ošetrenie lekársky potrebné pre ich stav, s prihliadnutím na charakter ošetrenia a predpokladanú dĺžku ich pobytu vo vašej krajine. Platia tu sadzobníky stanovené zákonným programom sociálneho zabezpečenia.

Áno, všetky členské štáty používajú rovnaký formát, ktorý obsahuje Európsky symbol. Cieľom je zabezpečiť, aby lekári alebo zdravotné strediská preukaz ihneď poznali. Preukaz obsahuje určité množstvo povinných informácií prezentovaných štandardizovaným spôsobom, takže ich možno prečítať bez ohľadu na jazyk držiteľa. Tento štandardný formát je len na jednej strane preukazu. Pre druhú stranu si môžu členské štáty zvoliť svoj vlastný formát.

Dočasné náhradné osvedčenie je doklad, ktorý je rovnocenný Európskemu preukazu zdravotného poistenia. Funguje ako náhrada, ak držiteľ svoj preukaz zabudol alebo stratil alebo ak nemocenská poisťovňa nie je schopná vydať žiadateľovi Európsky preukaz zdravotného poistenia pred jeho odchodom. Má rovnakú hodnotu ako Európsky preukaz zdravotného poistenia.

Držitelia Európskeho preukazu zdravotného poistenia majú nárok na všetky vecné dávky, ktoré „sa stanú lekársky potrebnými počas pobytu na území iného členského štátu, s prihliadnutím na charakter dávok a predpokladanú dĺžku pobytu“. Preto musíte poskytnúť každú lekársku starostlivosť a ošetrenie, ktoré zdravotný stav pacienta vyžaduje, aby mohol pokračovať v pobyte vo vašej krajine v bezpečnom zdravotnom stave. Najdôležitejšie je, aby pacient nemusel skrátiť svoju návštevu a vrátiť sa do domovskej krajiny kvôli ošetreniu. Nie ste však povinní poskytnúť určité druhy ošetrenia, ktoré môžu počkať až do návratu pacienta domov (napríklad väčšina ošetrení zubov). Pacient môže mať problémy so získaním úhrady za ošetrenie, ktoré presahuje rámec nevyhnutného v súvislosti s prechodným pobytom. Niektoré druhy ošetrenia tiež trvajú dlho a vyžadujú následné návštevy – toto je nezlučiteľné s prechodným pobytom v inej krajine. V takých prípadoch, keď už pacient dostal „udržiavacie“ alebo základné ošetrenie, je pre neho vo všeobecnosti lepšie vrátiť sa do svojej domovskej krajiny a dostaviť sa k svojmu lekárovi na ďalšie vyšetrenia alebo určité druhy ošetrenia.

Pacient, ktorý si zabudol alebo stratil svoj preukaz, môže požiadať svoju zdravotnú poisťovňu, aby vám faxom alebo elektronickou poštou zaslala dočasné náhradné osvedčenie. To je rovnocenné Európskemu preukazu zdravotného poistenia a dáva pacientovi rovnaké právo na zdravotnú starostlivosť a na úhradu súvisiacich nákladov, ktoré vzniknú pri prechodnom pobyte v inom členskom štáte. Tento postup sa odporúča najmä vtedy, ak pacient potrebuje pobyt v nemocnici.

Študentom a vyslaným pracovníkom sa môže vydať Európsky preukaz zdravotného poistenia namiesto formulára E 128, ktorý umožňuje prístup k potrebnému ošetreniu s prihliadnutím na dĺžku pobytu. Keďže pobyt môže byť pomerne dlhý, rozsah krytého ošetrenia môže byť väčší ako pre turistov, ktorých pobyt trvá len niekoľko dní.

Účelom Európskeho preukazu zdravotného poistenia je uľahčiť prístup k lekárskej starostlivosti počas prechodného pobytu v inom členskom štáte a urýchliť úhradu vzniknutých nákladov. Neobsahuje žiadne lekárske informácie o držiteľovi (napr. krvnú skupinu, lekársku anamnézu atď.).