Ścieżka nawigacji

Najczęściej zadawane pytania - Wnioski i formularze

Czy odwiedziłeś już nasze strony internetowe poświęcone wnioskom i formularzom?

Dokumenty przenośne (dawne formularze E)

Dokumenty przenośne zastępują dawne formularze E. Wydają je właściwe instytucje zabezpieczenia społecznego, w których jesteś ubezpieczony.

Każdy dokument dotyczy indywidualnej osoby (ewentualnie łącznie z członkami rodziny) i zawiera ich imiona i nazwiska oraz inne dane. Na dokumencie znajduje się podpis i pieczęć instytucji zabezpieczenia społecznego, która wydaje ten dokument.

Dokument przenośny związany z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego jest oznaczony flagą UE w lewym górnym rogu, odniesieniem do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w prawym górnym rogu i nazwą instytucji wydającej na dole. Jedynym wyjątkiem jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). >> Odwiedź nasze strony internetowe poświecone karcie EKUZ

Należy bezzwłocznie poinformować instytucję zabezpieczenia społecznego, która go wydała, i postępować zgodnie z jej wskazówkami. Mogą się one różnić w zależności od kraju i rodzaju dokumentu. Zasadniczo nie traci się praw potwierdzonych w utraconym dokumencie. >> W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu.

Opieka zdrowotna

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem przenośnym potwierdzającym Twoje prawa do niezbędnej opieki zdrowotnej w trakcie tymczasowego pobytu za granicą, tj. w innym kraju niż kraj zamieszkania. Prawo do karty EKUZ przysługuje każdemu, kto jest objęty ustawowym systemem ubezpieczenia zdrowotnego w jednym z krajów UE, Norwegii, Liechtensteinie, Islandii lub Szwajcarii.

Formularz S1 umożliwia Ci zarejestrowanie się w systemie opieki zdrowotnej, jeśli mieszkasz w jednym z krajów UE lub Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, ale jesteś ubezpieczony w innym.

Dotyczy to zwykle osób mieszkających za granicą po przejściu na emeryturę. Formularz może być również przydatny dla członków rodzin pracowników migrujących, którzy zostali w swoim kraju pochodzenia, ale są objęci systemem zabezpieczenia społecznego kraju, w którym obecnie pracuje członek ich rodziny.

Formularz ten odpowiada dawnym formularzom E106, E109, E120 i E121.

>> W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu.

Formularz S2 umożliwia potwierdzenie praw do planowanego leczenia za granicą (w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii). Należy go przed wyjazdem uzyskać w swojej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie przedstawić instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w kraju, do którego wyjeżdża się na leczenie.

Pod względem opieki i płatności warunki leczenia będą takich same jak w przypadku obywateli danego kraju. Może to oznaczać, że będziesz musiał pokryć część kosztów z góry.

Formularz ten odpowiada dawnemu formularzowi E112.

>> W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu.

Formularz S3 uprawnia byłych pracowników transgranicznych do leczenia w kraju, w którym pracowali. Może tu chodzić o nowe leczenie lub o kontynuację leczenia, które rozpoczęto zanim uprawniony zaprzestał pracy w danym kraju.

>> W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Formularz DA1 uprawnia Cię do leczenia skutków wypadków przy pracy i chorób zawodowych za granicą (w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii).

Odpowiada on dawnemu formularzowi E123.

>> W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu.

Świadczenia dla bezrobotnych

Formularz U1 poświadcza okresy ubezpieczenia za granicą (w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii), które zostaną uwzględnione przy obliczaniu wysokości świadczeń dla bezrobotnych.

Formularz ten możesz uzyskać w krajowych służbach zatrudnienia w kraju (krajach) ostatniego zatrudnienia i powinieneś go przedłożyć krajowym służbom zatrudnienia w kraju, w którym zamierzasz ubiegać się o przyznanie świadczeń.

Odpowiada on dawnemu formularzowi E301.

>> W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu.

Formularz U2 stanowi zezwolenie potrzebne w celu transferu świadczeń dla bezrobotnych. Możesz go uzyskać w krajowych służbach zatrudnienia w kraju, w którym utraciłeś pracę i powinieneś go przedłożyć krajowym służbom zatrudnienia w kraju, w którym zamierzasz szukać pracy.

Odpowiada on dawnemu formularzowi E303.

>> W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu.

Formularz U3 jest ostrzeżeniem wystosowanym przez instytucję przyjmującą w kraju, w którym szukasz pracy. Oznacza to, że instytucja ta powiadomiła instytucję w kraju wypłacającym Ci świadczenia dla bezrobotnych o tym, że Twoja sytuacja zmieniła się i że może być konieczne uwzględnienie tych zmian w celu zmiany płatności z tytułu świadczeń.

Formularz U3 jest wydawany jako ostrzeżenie, ponieważ w wyniku takiej wymiany informacji między instytucjami Twoje świadczenia mogą zostać obniżone lub wstrzymane. Jeśli otrzymasz formularz U3, możesz skontaktować się z instytucją macierzystą, żeby sprawdzić, czy Twoja sytuacja uległa zmianie.

>> W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu.

Emerytury

Delegowanie pracowników

Formularz A1 określa mające zastosowanie ustawodawstwo. Jest on przydatny w przypadkach, w których należy udowodnić, że opłacano składki na zabezpieczenia społeczne za granicą (w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii).

Dotyczy to zwykle pracowników delegowanych lub osób pracujących w więcej niż jednym kraju jednocześnie. Formularz ten odpowiada dawnym formularzom E101 i E103. >> W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu.

Twoje wnioski

Zgodnie z przepisami dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego każdy kraj musi wyznaczyć instytucję łącznikową, która zajmuje się udzielaniem informacji i pomocy na wnioski zarówno ze strony instytucji, jak i obywateli. >> W celu znalezienia instytucji łącznikowej skorzystaj z naszego wykazu.

W każdym kraju obowiązują inne terminy i procedury dotyczące odwołań od decyzji administracyjnych. Ważne jest szybkie podjęcie działań i przestrzeganie wyznaczonych terminów. Aby uzyskać informacje, skontaktuj się z odpowiednią instytucją krajową.

>> W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu.

Jeśli mieszkasz i pracowałeś w kilku krajach UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, możesz wnioskować o przyznanie renty inwalidzkiej lub emerytury w kraju, w którym mieszkasz, jeśli byłeś w nim ubezpieczony.

Instytucja tego kraju przekaże Twój wniosek instytucji właściwej, nawet jeśli znajduje się ona za granicą (w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii). Data złożenia wniosku będzie uważana za datę przekazania wniosku właściwej instytucji.

Jeśli nigdy nie byłeś ubezpieczony w kraju, w którym mieszkasz, wniosek o przyznanie emerytury możesz złożyć w instytucji kraju, w którym byłeś ubezpieczony po raz ostatni.

>> W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu.

Wszystkie dokumenty związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (tj. formularze E, europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego i certyfikaty tymczasowo zastępujące europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego) wydane przez właściwe władze zgodnie ze dawnymi przepisami dotyczącymi koordynacji są nadal ważne do czasu utraty przez nie ważności lub ich wycofania lub zastąpienia przez właściwą instytucję.

Instytucje będą je uwzględniały nawet po dacie rozpoczęcia stosowania nowych rozporządzeń w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli po dniu 1 maja 2010 r.