Ścieżka nawigacji

Najczęściej zadawane pytania - Renty inwalidzkie

Czy odwiedziłeś już nasze strony internetowe poświęcone świadczeniom z tytułu inwalidztwa?

Obliczanie wysokości Twojej renty

W większości przypadków wysokość renty zależy od uznanego stopnia inwalidztwa. Decyzję podejmują instytucje krajowe każdego kraju, w którym byłeś ubezpieczony, zgodnie z ich własnymi przepisami krajowymi.

Kryteria oceny stopnia inwalidztwa różnią się w poszczególnych krajach. W celu ustalenia, przez który kraj (które kraje) będzie wypłacana Twoja renta inwalidzka, należy zapoznać się z sytuacjami opisanymi w głównej części poświęconej świadczeniom z tytułu inwalidztwa.

Kraj, w którym składasz wniosek o rentę, przy obliczaniu jej wysokości może uwzględnić rentę, jaką otrzymujesz w innym kraju/innych krajach. >> Zapoznaj się z informacjami o krajowych przepisach dotyczących zabezpieczenia społecznego

Oto przykład praktyczny: Przez 20 lat byłeś ubezpieczony w kraju A, następnie przez pięć lat w kraju B, a w końcu przez dwa lata w kraju C. We wszystkich trzech krajach wysokość renty inwalidzkiej zależy od długości okresów ubezpieczenia.

Przestajesz pracować w kraju C, w którym stopień inwalidztwa ustalono na 100 %. Daje Ci to prawo do renty inwalidzkiej w kraju C wyliczonej na podstawie dwuletniego okresu ubezpieczenia. Otrzymujesz rentę inwalidzką również z kraju B, gdzie Twój okres ubezpieczenia wynosił pięć lat, ale w tym kraju Twój stopień inwalidztwa ustalono na 70 %. W kraju A, gdzie okres ubezpieczenia obejmował większą część Twojej kariery zawodowej, Twój stopień inwalidztwa ustalono na 30 % i przysługuje Ci renta wyliczona na tej podstawie.

Wynika to z faktu, iż krajowe systemy zabezpieczeń społecznych nie są zharmonizowane, a jedynie koordynowane przez przepisy UE, dlatego każdy kraj stosuje własne przepisy. >> Zapoznaj się z informacjami o krajowych przepisach dotyczących zabezpieczenia społecznego

Twoje wnioski

O rentę inwalidzką należy ubiegać się w kraju zamieszkania, chyba że nigdy nie byłeś w tym kraju ubezpieczony. W razie wątpliwości należy skontaktować się z instytucjami zabezpieczenia społecznego w kraju, w którym byłeś ubezpieczony po raz ostatni. >> W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Przy ustalaniu Twojego prawa do świadczeń instytucja kraju, w którym ubiegasz się o rentę inwalidzką, uwzględni Twoje okresy ubezpieczenia lub zamieszkania, które zostały przebyte według ustawodawstwa któregokolwiek innego kraju UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii.

Wyjazd za granicę

Jeśli jesteś uprawniony do renty inwalidzkiej, będzie ona wypłacana bez względu na to, czy miejscem Twojego zamieszkania lub pobytu jest jeden sposród krajów UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia lub Szwajcaria. >> Zapoznaj się z informacjami na temat świadczeń chorobowych

Jeśli mieszkasz lub przebywasz w jednym z krajów UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, ale Twoja renta wypłacana jest w innym kraju, wszelkie konieczne kontrole administracyjne i badania medyczne zostaną przeprowadzone przez władze kraju, w którym mieszkasz lub przebywasz. Być może okaże się, że będziesz musiał wrócić na pewne badania do kraju wypłacającego Ci rentę, jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala.