Navigācijas ceļš

Biežāk uzdotie jautājumi - Regulas

Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija

Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā

Kopš 2010. gada 1. maija ES pilsoņiem to aizstājusi Regula 883/2004. Tomēr tā joprojām attiecas uz Norvēģiju, Islandi, Lihtenšteinu un Šveici līdz brīdim, kad tiks grozīti pašreizējie līgumi ar EEZ un Šveici. Līdz dienai, kad Eiropas Savienības Padome panāks vienošanos par jauno noteikumu darbības jomas paplašināšanu, minētā regula attiecas arī uz personām, kas nāk no ārpussavienības valstīm un likumīgi uzturas ES teritorijā.

Padomes 1972. gada 21. marta Regula (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71. Kopš 2010. gada 1. maija ES pilsoņiem to aizstājusi Regula 987/2009. Tomēr tā joprojām attiecas uz Norvēģiju, Islandi, Lihtenšteinu un Šveici līdz brīdim, kad tiks grozīti pašreizējie līgumi ar EEZ un Šveici. Līdz dienai, kad Eiropas Savienības Padome panāks vienošanos par jauno noteikumu darbības jomas paplašināšanu, minētā regula attiecas arī uz personām, kas nāk no ārpussavienības valstīm un likumīgi uzturas ES teritorijā.

Modernizēti koordinēšanas noteikumi

Regula (EK) 883/2004 stājās spēkā 2010. gada 1. maijā un pašlaik attiecas tikai uz ES. Kopā ar Īstenošanas regulu 987/2009 uz šo tiesību aktu kopumu atsaucas kā uz “modernizētu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju”.

Konsolidētā versija Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 988/2009, Komisijas Regulu (ES) Nr. 1244/2010, Regulu (ES) Nr. 465/2012 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1224/2012.

Konsolidētā versija Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulai (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, kas grozīta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1244/2010, Regulu (ES) Nr. 465/2012 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1224/2012.

Ārpussavienības valstu pilsoņi

Padomes Regula (EK) Nr. 859/2003 (2003. gada 14. maijs), ar ko Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ.

Interpretēšana

Administratīvo komisiju sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanas jautājumā veido ES dalībvalstu valdību pārstāvji (viens pārstāvis no katras dalībvalsts) un ES Komisijas pārstāvis. Tās ziņā ir administratīvi jautājumi, interpretēšanas jautājumi, kas rodas, piemērojot sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanas regulu noteikumus, kā arī ES dalībvalstu sadarbības veicināšana un attīstīšana.

Noteikumi par administratīvās komisijas sastāvu, darbību un uzdevumiem izklāstīti Regulas 883/2004 71. un 72. pantā.

Tiesas spriedumos noteikumus par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu interpretē, ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus. Tomēr šī interpretācija ir saistoša visām iesaistītajām pusēm (valstu tiesām, sociālās nodrošināšanas iestādēm un privātpersonām).

Vairāk par judikatūru

Vairāk par ES Tiesu un to, ko tā spēj izdarīt jūsu labā