Navigācijas ceļš

Biežāk uzdotie jautājumi - Ģimenes pabalsti

Vai esat jau ielūkojies mūsu lapā par ģimenes pabalstiem?

Kādā situācijā jūs esat?

Jums ir tiesības uz ģimenes pabalstu atbilstīgi tās valsts tiesību aktiem, kura jums maksā bezdarbnieka pabalstu — arī tad, ja jūsu ģimenes locekļi dzīvo citā ES dalībvalstī vai Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.

Ja esat bez darba palicis pārrobežu darba ņēmējs (proti, dzīvojat pierobežā un agrāk strādājāt kaimiņvalstī) (>> sk. mūsu vietnes sadaļu par bezdarbnieku pabalstiem), tad bezdarbnieka pabalstu jums maksā tā valsts, kurā dzīvojat, nevis valsts, kurā pirms darba zaudēšanas bijāt apdrošināts. Šādā gadījumā valstij, kurā dzīvojat, ir pienākums jums maksāt arī ģimenes pabalstu.

Tiesības uz ģimenes pabalstiem ir atkarīgas no konkrētās valsts tiesību aktiem, tāpēc lūdziet padomu vietējai sociālā nodrošinājuma iestādei. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgās valsts kontaktiestādi.

Pensionāriem ģimenes pabalstus parasti maksā tā pati valsts, kas viņiem maksā pensiju, tomēr ar noteikumu, ka viņu bērni dzīvo tajā pašā valstī.

Ja jūsu bērni nedzīvo tajā valstī, kura jums maksā pensiju, un ja jūs saņemat pensiju no vairākām ES valstīm vai no Īslandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas vai Šveices, tad tai valstij, kurā jūsu sociālās apdrošināšanas termiņš bijis visilgākais, ir pienākums jums maksāt ģimenes pabalstu.

Jā, protams. Ja jūsu bijušais vīrs viņam izmaksāto ģimenes pabalstu netērē bērnu vajadzībām, tad pabalstu sniedzošā iestāde var izlemt to izmaksāt tieši jums, jo jūs esat persona, kas uzņēmusies rūpes par ģimeni.

Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, jums jāsazinās ar sociālā nodrošinājuma iestādi savā dzīvesvietā. Tā savukārt sazināsies ar ārzemju iestādi, kura maksā pabalstu jūsu bijušajam vīram. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi.

Ja vecāki dzīvo divās dažādās valstīs (proti, ES dalībvalstīs, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē) un ja bērni dzīvo kādā no šīm abām valstīm, tad ģimenes pabalstu jums maksā bērnu mītnes valsts.

No ģimenes pabalsta summas, uz kuru jums teorētiski būtu tiesības valstī, kur strādājat, atņem summu, ko maksā tā valsts, kurā strādā jūsu dzīvesbiedrs un dzīvo jūsu bērni. Ja ģimenes pabalsts valstī, kur strādā jūsu vīrs un dzīvo jūsu bērni, ir mazāks par šādu pabalstu valstī, kur strādājat jūs, tad starpību segs valsts, kurā jūs strādājat. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi.

Šādā gadījumā ģimenes pabalstu pilnā apjomā maksā tā valsts, kurā ģimenes pabalsts ir vislielākais.

Otrās valsts iestādes kompensēs pusi no šiem izdevumiem, bet tā ir iesaistīto iestāžu iekšēja procedūra, kuru jūs pat nepamanīsiet.

Jūsu pieteikumi

Principā jums ir tiesības prasīt ģimenes pabalstu tai valstij, kurā jūs strādājat vai esat ieguvis bezdarbnieka statusu. Jums jāiesniedz pieteikums šīs valsts kompetentajai iestādei. Vajadzības gadījumā varat to darīt ar sava darba devēja starpniecību. Attiecīgā iestāde tad sazināsies ar tās valsts iestādēm, kurā dzīvo jūsu ģimenes locekļi, lai ievāktu ziņas par ģimenes sastāvu (ģimenes locekļu skaitu, vecumu, dzīvesvietu utt.).

Ja atklājas, ka saskaņā ar t.s. prioritātes noteikumiem valstij, kurā jūs strādājat, nav pienākuma jums maksāt pabalstu, tad attiecīgā iestāde jūsu pieprasījumu pārsūtīs tās valsts iestādei, kura tiešām ir par to atbildīga, un jūsu pieprasījumu izskatīs tā, it kā jūs to būtu jau sākotnēji iesniedzis šajā valstī.

Nē, jūs nedrīkstat divkārt saņemt ģimenes pabalstu par vienu un to pašu ģimenes locekli un to pašu laika periodu. Gadījumos, kad tiesības saņemt pabalstu “pārklājas”, piemēro tā sauktos prioritātes noteikumus. Saskaņā ar šiem noteikumiem jūsu tiesības uz ģimenes pabalstu vienā no šīm valstīm tiek uz laiku anulētas.

Tomēr tiesības nekad neanulē pilnībā — tad, ja tās valsts maksātais pabalsts, kurai ir prioritārs pienākums jums sniegt pabalstu, ir mazāks par otrā valstī noteikto pabalstu, prioritārā valsts sedz starpību. Citiem vārdiem izsakoties, ja “anulētais” ģimenes pabalsts ir lielāks par to pabalstu, kuru maksā valsts, kurai ir prioritārs pienākums jums palīdzēt, tad valsts, kurā pabalsts ir lielāks, piemaksās starpību.