Navigācijas ceļš

Biežāk uzdotie jautājumi - Kādi noteikumi attiecas uz mani?

Vai jau mūsu lapā esat noskaidrojis, kuri noteikumi attiecas uz jums?

Norīkojums

 

Ja jūsu darba devējs jūs nosūta strādāt citā valstī un ja ir spēkā nosacījumi, kas attiecas uz norīkotiem darba ņēmējiem, jūs paliekat apdrošināts saskaņā ar savas dzīvesvietas valsts likumdošanu.

Tas nozīmē, ka varat strādāt šajā citā valstī ilgākais 24 mēnešus sava darba devēja vārdā, kura galvenais birojs ir nosūtīšanas valstī. Pirms došanās ceļā parūpējieties, lai jūsu rīcībā būtu A1 dokuments, kas apliecina, ka uz jums attiecas tās valsts likumdošana, no kuras jūs norīkoja. Jūsu darba devējs paziņo jūsu situāciju kompetentajai sociālās nodrošināšanas iestādei.

Šis risinājums paredzēts, lai katrreiz, kad uz īsu laiku vairākkārt dodaties strādāt uz ārzemēm, nemainītos jūsu sociālā nodrošinājuma situācija. Tie paši noteikumi attiecas uz pašnodarbinātām personām, kuras īslaicīgi veic līdzīgu darbību citā valstī. >> Lejupielādējiet mūsu vadlīnijas par norīkojumu

Jūsu darba devējam ir jāprasa attiecīgajai iestādei A1 veidlapa pirms jūsu norīkojuma perioda sākuma. >> Lejupielādējiet mūsu vadlīnijas par norīkojumu

Kādā situācijā jūs esat?

 

Jūs esat pārrobežu darba ņēmējs, ja strādājat citā ES dalībvalstī, kas nav tā, kurā dzīvojat, un ja atgriežaties savā dzīvesvietas valstī katru dienu vai vismaz reizi nedēļā. Kā pārrobežu darba ņēmējs jūs esat apdrošināts valstī, kurā strādājat. Šai valstij ir pienākums maksāt jūsu sociālā nodrošinājuma pabalstus.

Īpaši noteikumi attiecas uz veselības aprūpi un bezdarbu. Attiecībā uz veselības aprūpi jūs varat izvēlēties — jūs varat saņemt šos pabalstus vai nu valstī, kur dzīvojat, vai arī tur, kur strādājat. Lai iegūtu papildu informāciju, ieskatieties mūsu sadaļā un bieži uzdotajos jautājumos par slimības pabalstiem.

Ja esat pilnīgi bez darba, tad bezdarbnieka pabalstu jūs varat saņemt vienīgi tajā valstī, kurā dzīvojat. Lai iegūtu papildu informāciju, ieskatieties mūsu sadaļā un bieži uzdotajos jautājumos par bezdarbu.

Uz ierēdņiem turpina attiekties viņu valsts likumi pat tad, ja viņi veic citu atalgotu un/vai neatalgotu darbību kādā citā valstī.

Ja strādājat uz kuģa, jūs būsit apdrošināts šī kuģa karoga valstī pat tad, ja dzīvojat citā valstī. Jūs būsit apdrošināts valstī, kur dzīvojat, ja šajā valstī ir arī jūsu darba devēja reģistrētā uzņēmējdarbības vieta (pat tad, ja šī valsts nav kuģa karoga valsts).

Ja nestrādājat, ir iespējamas divas situācijas:

  • jūs saņemat naudas pabalstu, ievērojot jūsu kā algotas vai pašnodarbinātas personas senāk veikto darbību. Šajā gadījumā uz jums turpina attiekties tās valsts likumdošana, kurā bijāt apdrošināts, kad strādājāt,
  • jūs nesaņemat sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas izriet pašreizējām vai senākām darba attiecībām, un neesat ekonomiski aktīvs. Šajā gadījumā uz jums kā neaktīvu personu attiecas tās valsts likumdošana, kurā dzīvojat. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķās valstīs sociālā nodrošinājuma pieejamību nosaka dzīvesvieta, bet citās valstīs apdrošinātas ir vienīgi profesionāli aktīvas personas (un viņu ģimenes locekļi). Lai uzzinātu, kādā situācijā esat, sazinieties ar savu sociālās nodrošināšanas iestādi.  >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Principā, ja esat students un uz laiku dzīvojat valstī, kur studējat, uzskata, ka joprojām dzīvojat savas dzīvesvietas valstī un tur esat apdrošināts.

Tas nozīmē, ka varat saņemt nepieciešamo aprūpi valstī, kur studējat, uzrādot savu Eiropas veselības apdrošināšanas karti, ko jūsu dzīvesvietas valsts sociālās nodrošināšanas iestāde izsniegusi pirms izbraukšanas no jūsu valsts.

Ja kaut kādu iemeslu dēļ neesat apdrošināts savas dzīvesvietas valstī, jums ir jāsazinās ar sociālās nodrošināšanas iestādēm valstī, kur studējat, lai tiktu novērtēta jūsu situācija. Ja atbilstat attiecīgajiem nosacījumiem un ja saskaņā ar tiem sanāk, ka jūsu dzīvesvieta ir šajā valstī, uz jums var attiecināt tās (un ne jūsu izcelsmes valsts) sociālo apdrošināšanu. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi.

Divas vai vairākas valstis var paredzēt atkāpes no ES noteikumiem, savstarpēji vienojoties attiecīgo personu vai personu grupu interesēs.

Šādas atkāpes piešķir katrā gadījumā atsevišķi; būtu jāsazinās ar savu sociālās nodrošināšanas iestādi, ja jums ir vajadzīga papildu informācija. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi.

Dzīvesvietas valsts un nodarbinātības valsts

 

Jūsu dzīvesvietas valsts ir tā, kur “parasti uzturaties”, c.t.v. sakot tā, kur atrodas jūsu “interešu centrs”.

Parasti tās ir valsts iestādes, kuras izlemj, kur ir jūsu dzīvesvieta. Ir izveidots kritēriju saraksts, lai palīdzētu sociālās nodrošināšanas iestādēm noteikt, kura valsts ir uzskatāma par jūsu dzīvesvietu tad, ja vairākām valstīm ir atšķirīgs viedoklis. Daži no kritērijiem ir šādi: jūsu uzturēšanās laiks attiecīgās valsts teritorijā; jūsu ģimenes stāvoklis un ģimenes saites; dzīvesvieta un tas, vai mājoklis ir pastāvīgs, vieta, kur strādājat vai veicat bezpeļņas darbību; jūsu profesionālā darbība; vieta, kur maksājat nodokļus; ienākuma avots studentiem.

Jebkurā gadījumā tā ir sociālās nodrošināšanas iestāde (nevis jūs), kura izlemj, kuru valsti uzskatīt par jūsu dzīvesvietu. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Ja strādājat divās vai vairākās valstīs, jūs esat apdrošināts savas dzīvesvietas valstī, ja tur veicat būtisku sava darba daļu. Būtiska daļa nozīmē vismaz 25 % no jūsu darba laika un/vai jūsu atalgojuma, tomēr var tikt ņemti vērā citi faktori, kā arī jūsu vispārējā situācija.

Lai noteiktu, vai būtisku sava darba daļu veicat savā dzīvesvietas valstī, ņem vērā arī domājamo situāciju nākamajos 12 mēnešos. >> Lejupielādējiet mūsu vadlīnijas par norīkojumu.

Ja vairāku valstu iestādes nevar vienoties par to, kuras valsts tiesību akti piemērojami jūsu situācijā, ES noteikumos paredzēts, ka jūsu gadījumā uz laiku piemēro vienas valsts tiesību aktus tā, lai jūs ne brīdi nepaliktu bez apdrošinājuma.

Pa to laiku iestādēm ir jāpieņem lēmums. Ja tās nevar vienoties, var izmantot dialoga un samierināšanas procedūru; lietu izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai var iesniegt Administratīvajā komisijā sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanas jautājumā.

Līdzīga procedūra ir pabalsta provizoriskas piešķiršanas gadījumiem. >> Lejupielādējiet mūsu vadlīnijas par norīkojumu

Ja strādājat divās vai vairākās valstīs, jums par to ir jāinformē sociālās nodrošināšanas iestāde jūsu dzīvesvietas valstī. Šīs valsts sociālās nodrošināšanas iestādes noteiks, kuras valsts tiesību akti uz laiku piemērojami jūsu situācijā un par to informēs visu to valstu iestādes, kurās veicat savu profesionālo darbību.

Provizoriski piemērojamā likumdošana pēc diviem mēnešiem kļūst par pastāvīgi piemērojamo likumdošanu, izņemot gadījumus, kad pārējām iestādēm ir iebildumi. Ja tās nepiekrīt, var izmantot dialoga un samierināšanas procedūru (skatiet iepriekš).

Kas mainīsies līdz ar jaunajiem koordinēšanas noteikumiem?

 

Ja pēc jauno sociālā nodrošinājuma koordinēšanas regulu stāšanās spēkā jums piemērojami citas valsts tiesību akti, kas nav tā, kuru paredzēja iepriekš spēkā esošie noteikumi, tad piemēros iepriekšējos tiesību aktus, kamēr nemainīsies jūsu situācija, tomēr ne ilgāk kā 10 gadus.

Ja vēlaties, varat prasīt, lai jums piemērotu tiesību aktus, kuri jums piemērojami saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. >> Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Pat saskaņā ar jaunajām sociālā nodrošinājuma koordinēšanas regulām norīkošana paliek laika ziņā ierobežots izņēmums no vispārējā likuma par to, ka jums jābūt apdrošinātam valstī, kurā strādājat.

Tāpēc norīkojuma periodu, ko izmantoja saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem, ņems vērā un atskaitīs no kopējā 24 mēnešu perioda norīkojumam saskaņā ar jaunajiem noteikumiem.

Līdz ar modernizētajiem koordinēšanas noteikumiem no 2010. gada 1. maija vairs nav īpašu noteikumu, kas attiektos uz darba ņēmējiem transporta nozarē. Vieni un tie paši noteikumi attiecas uz visām personām, kuras strādā divās vai vairākās valstīs.

Tomēr nozarēm, kurās darba ņēmēji ir īpaši mobili, Administratīvā komisija sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanas jautājumā pieņēmusi īpašus interpretēšanas noteikumus, lai palīdzētu darba devējiem un ņēmējiem noteikt, kuras valsts tiesību akti ir piemērojami un kurā laikposmā. >> Skatiet mūsu lapas par ES tiesību aktiem

Ja nekas cits jūsu situācijā nemainās, jūsu darba devējs var pieprasīt kompetentajā sociālās nodrošināšanas iestādē jaunu E 101 dokumentu. Tomēr, ja vēlaties, lai uz jums attiektos tās valsts tiesību akti, kuru paredz jaunie noteikumi, jūsu darba devējam ir jāpieprasa tā sauktais portatīvais dokuments (A1), kas atbilstoši jaunajiem noteikumiem aizstāj E101 dokumentu.