Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Usein kysyttyä - Mitä sääntöjä sovelletaan keneenkin?

Oletko jo tutustunut sivuumme Mitä sääntöjä sovelletaan keneenkin?

Työkomennukset

 

Jos työnantajasi lähettää sinut työskentelemään toiseen maahan, pysyt vakuutettuna alkuperämaasi lainsäädännön mukaisesti, jos täytät työkomennukselle lähetettyjä työntekijöitä koskevat ehdot.

Tämä tarkoittaa sitä, että voit työskennellä toisessa maassa enintään 24 kuukauden ajan lähettäjävaltioon sijoittautuneelle työnantajallesi. Ennen lähtöä sinun on varmistettava, että saat mukaasi A1-lomakkeen, joka todistaa, että kuulut lähettäjävaltion lainsäädännön piiriin. Työnantajasi ilmoittaa tilanteestasi toimivaltaiselle sosiaaliturvalaitokselle.

Tällä ratkaisulla pyritään välttämään sosiaaliturvatilanteesi toistuvat muutokset, mikäli työskentelet lyhyitä aikoja ulkomailla. Samoja säännöksiä sovelletaan itsenäisiin ammatinharjoittajiin, jotka harjoittavat samanlaista toimintaa tilapäisesti toisessa maassa. >> Lataa työkomennuksia koskeva opas

Työnantajasi pitäisi pyytää A1-lomake ennen työkomennuksesi alkua. >> Lataa työkomennuksia koskeva opas

Säännöt eri tilanteissa

 

Olet rajatyöntekijä, jos EU:n jäsenvaltio, jossa työskentelet, on eri valtio kuin se, jossa asut, ja jos palaat asuinmaahasi päivittäin tai ainakin kerran viikossa. Rajatyöntekijänä olet vakuutettu maassa, jossa työskentelet. Kyseinen maa vastaa sosiaaliturvaetuuksistasi.

Terveydenhoitoon ja työttömyysturvaan sovelletaan erityissääntöjä. Terveydenhoidon osalta sinulla on mahdollisuus valita: voit saada etuudet joko asuinmaastasi tai maasta, jossa työskentelet. Lisätietoja saat sairausetuuksia käsittelevästä osiosta ja  Usein kysyttyä -osiosta .

Työttömyysetuuksia sinulla on oikeus saada ainoastaan asuinmaastasi, jos olet täysin työtön. Lisätietoja saat työttömyysturvaa käsittelevästä osiosta ja Usein kysyttyä -osiosta.

Virkamiehet pysyvät edustamansa hallinnon lainsäädännön piirissä, vaikka he toimisivatkin muussa palkkatyössä ja/tai itsenäisinä ammatinharjoittajina jossakin toisessa maassa.

Jos työskentelet merialuksella, olet vakuutettu maassa, jonka lipun alla kyseinen alus purjehtii, vaikka asuisitkin eri maassa. Olet vakuutettu maassa, jossa asut, jos työantajasi rekisteröity kotipaikka on myös kyseisessä maassa, vaikka kyseessä olisikin eri maa kuin se, jonka lipun alla alus purjehtii.

Jos et ole työssä, sinulla on kaksi mahdollisuutta:

  • Saat rahaetuuksia palkkatyösi tai itsenäisen ammatinharjoittamisen perusteella. Tässä tapauksessa pysyt sen maan lainsäädännön piirissä, jossa olit vakuutettu työskennellessäsi.
  • Sinulla ei ole mitään sosiaaliturvaetuuksia nykyisen tai aikaisemman elämäntilanteesi perusteella etkä harjoita mitään ammattia. Tässä tapauksessa sinuun sovelletaan asuinmaasi lainsäädäntöä, koska et kuulu aktiiviväestöön. On huomattava, että joissakin maissa sosiaaliturvan saaminen perustuu asumiseen, kun taas toisissa maissa vakuutettuja ovat ainoastaan ammatillista toimintaa harjoittavat henkilöt (ja heidän perheenjäsenensä). Ota yhteyttä sosiaaliturvalaitokseesi tilanteesi selvittämiseksi.  >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Jos olet opiskelija ja asut tilapäisesti maassa, jossa opiskelet, periaatteessa sinun katsotaan asuvan yhä kotimaassasi, ja olet vakuutettu siellä.

Tämä tarkoittaa sitä, että saat kaiken välttämättömän terveydenhoidon maassa, jossa opiskelet, esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Kortin saat kotimaasi sosiaaliturvalaitoksesta ennen matkaan lähtöä.

Jos et jostakin syystä ole vakuutettu alkuperämaassasi, sinun on otettava yhteyttä sosiaaliturvalaitokseen maassa, jossa opiskelet, jotta tilanteesi arvioidaan. Jos täytät edellytykset, joiden perusteella sinun voidaan katsoa asuvan kyseisessä maassa, saatat olla vakuutettu siellä etkä alkuperämaassasi. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Jotkin maat voivat yhteisestä sopimuksesta säätää kansallisia poikkeuksia EU:n sääntöihin asianomaisten henkilöiden tai henkilöryhmien etuja ajatellen.

Tällaiset poikkeukset ovat yleensä tapauskohtaisia, joten ota yhteyttä sosiaaliturvalaitokseesi, jos tarvitset lisätietoja. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Asuinpaikka ja työpaikka

 

Asuinmaasi on maa, jossa "yleensä asut", ja se on myös "toimintasi keskus".

Yleensä asuinpaikkasi määritetään kansallisella päätöksellä.  Sosiaaliturvalaitokset arvioivat tietyin perustein, mikä maa katsotaan asuinmaaksesi, jos kahdella tai useammalla maalla on erilainen näkemys asiasta. Tällaisia perusteita ovat: oleskelun kesto kyseisten valtioiden alueella; perheasema ja perhesiteet; asumistilanne ja sen vakituisuus; paikka, jossa harjoitat ansiotoimintaa tai muuta kuin ansiotoiminnaksi katsottavaa toimintaa; ammatillisen toiminnan erityispiirteet; paikka, jossa sinun verotustarkoituksissa katsotaan asuvan; opiskelijoiden osalta tulolähde.

Joka tapauksessa päätöksen siitä, mikä maa katsotaan asuinpaikaksesi, tekee sosiaaliturvalaitos etkä sinä itse. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Jos työskentelet kahdessa tai useammassa maassa, olet vakuutettu asuinmaassasi, jos harjoitat huomattavan osan toiminnastasi siellä. "Huomattavalla osalla" tarkoitetaan vähintään 25:tä prosenttia työajasta ja/tai palkasta, mutta myös muilla tekijöillä samoin kuin kokonaistilanteella voi olla merkitystä.

Määritettäessä sitä, harjoitatko huomattavan osan toiminnastasi asuinmaassasi, huomioon otetaan myös oletettu tuleva tilanne seuraavien 12 kuukauden ajalta. >> Lataa työkomennuksia koskeva opas

Jos eri maiden laitokset eivät pääse yksimielisyyteen siitä, minkä maan lainsäädäntöä olisi tilanteessasi sovellettava, EU:n säännöillä varmistetaan, että yhtä lainsäädäntöä sovelletaan tilapäisesti niin, ettet jää ilman sosiaaliturvaa.

Sillä välin laitosten on tehtävä päätös asiasta. Jos laitokset eivät onnistu pääsemään sopimukseen, ne voivat käyttää ns. vuoropuhelu- ja sovittelumenettelyä; asia voidaan siirtää sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätettäväksi.

Samanlaista menettelyä voidaan käyttää myönnettäessä etuuksia väliaikaisesti. >> Lisätietoa: Lataa työkomennuksia koskeva opas

Jos työskentelet kahdessa tai useammassa maassa, sinun on ilmoitettava asiasta asuinmaasi sosiaaliturvalaitokselle. Asuinmaasi sosiaaliturvalaitokset määrittävät lainsäädännön, jota sovelletaan väliaikaisesti tilanteeseesi, ja ne ilmoittavat siitä kaikkien niiden maiden laitoksille, joissa harjoitat ammatillista toimintaasi.

Väliaikainen päätös tulee lopulliseksi kahden kuukauden kuluessa, elleivät muut laitokset pääse yksimielisyyteen. Jos laitokset eivät pääse yksimielisyyteen, ne voivat käyttää ns. vuoropuhelu- ja sovittelumenettelyä (katso edellä).

Mikä muuttuu uusien yhteensovittamissääntöjen myötä?

 

Jos sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien uusien asetusten seurauksena kuulut eri maan lainsäädännön alaisuuteen kuin vanhojen sääntöjen aikana, aikaisempaa lainsäädäntöä sovelletaan niin kauan kuin tilanteesi pysyy muuttumattomana mutta kuitenkin enintään kymmenen vuoden ajan.

Halutessasi voit pyytää, että sinuun aletaan soveltaa uusien asetusten mukaista lainsäädäntöä. >> Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Myös uusissa sosiaaliturvan yhteensovittamisasetuksissa työkomennus katsotaan määräaikaiseksi poikkeukseksi siitä pääsäännöstä, jonka mukaan olet vakuutettu maassa, jossa työskentelet.

Sen vuoksi vanhojen sääntöjen aikana suoritettu työkomennuskausi otetaan huomioon ja vähennetään uusien asetusten mukaisesta työkomennuksen yhteenlasketusta enimmäiskestosta, joka on 24 kuukautta.

Uusien yhteensovittamissääntöjen tultua voimaan 1. toukokuuta 2010 kuljetustyöntekijöitä koskevat erityissäännöt poistuivat: samoja sääntöjä sovelletaan kaikkiin henkilöihin, jotka harjoittavat ammatillista toimintaa kahdessa tai useammassa maassa.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta soveltaa kuitenkin erityisiä tulkintasääntöjä aloihin, joilla tehdään erittäin liikkuvaa työtä. Niiden avulla työnantajat ja työntekijät voivat helpommin määrittää, mitä lainsäädäntöä sovelletaan ja kuinka kauan. >> Katso EU:n lainsäädäntöä koskevat sivut

Jos tilanteeseesi ei tule mitään muita muutoksia, työnantajasi voi pyytää uuden E101-lomakkeen toimivaltaisesta sosiaaliturvalaitoksesta. Jos kuitenkin pyydät pääsyä uudistetun lainsäädännön piiriin, työnantajan on pyydettävä ns. esitettävä asiakirja A1, joka uusien asetusten mukaan korvaa E101-lomakkeen.