Navigatsioonitee

Korduma kippuvad küsimused - Määrused

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine

Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes.

Alates 1. maist 2010 on see ELi kodanike puhul asendatud määrusega nr 883/2004. Määrust nr 1408/71 kohaldatakse jätkuvalt Norras, Islandil, Liechtensteinis ja Šveitsis, kuni muudetakse praegu kehtivaid lepinguid EMP riikide ja Šveitsiga. Samuti kohaldatakse seda ELis seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike suhtes, kuni Euroopa Ülemkogu saavutab uute määruste laiendamise osas kokkuleppe.

Nõukogu 21. märtsi 1972. aasta määrus (EMÜ) nr 574/72, millega määratakse kindlaks nõukogu määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord. Alates 1. maist 2010 on see ELi kodanike puhul asendatud määrusega nr 987/2009. Määrust nr 1408/71 kohaldatakse jätkuvalt Norras, Islandil, Liechtensteinis ja Šveitsis, kuni muudetakse praegu kehtivaid lepinguid EMP riikide ja Šveitsiga. Samuti kohaldatakse seda ELis seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike suhtes, kuni Euroopa Ülemkogu saavutab uute määruste laiendamise osas kokkuleppe.

Ajakohastatud koordineerimiseeskirjad

Määrus (EÜ) nr 883/2004 jõustus 1. mail 2010 ning seda kohaldatakse praegu üksnes ELi liikmesriikides. Koos rakendusmäärusega nr 987/2009 moodustab see sotsiaalkindlustussüsteemide ajakohastatud koordineerimiseeskirjad.

Konsolideeritud versioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusest (EÜ) nr 883/2004, mis käsitleb sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamist ning mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 988/2009, komisjoni määrusega (EL) nr 1244/2010, määrusega (EL) nr 465/2012 ja komisjoni määrusega (EL) nr 1224/2012.

Konsolideeritud versioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusest (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord, ning mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 1244/2010, määrusega (EL) nr 465/2012 ja komisjoni määrusega (EL) nr 1224/2012.

ELi mittekuuluvate riikide kodanikud

Nõukogu 14. mai 2003. aasta määrus (EÜ) nr 859/2003, millega laiendatakse määruse (EMÜ) nr 1408/71 ja määruse (EMÜ) nr 574/72 sätteid kolmandate riikide kodanikele, keda need sätted juba ei hõlma üksnes nende kodakondsuse alusel.

Tõlgendamine

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni kuulub iga liikmesriigi valitsuse ning Euroopa Komisjoni esindaja. Halduskomisjon tegeleb haldusküsimustega, sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevate määruste sätetest tulenevate tõlgendusküsimustega ning ELi liikmesriikide vahelise koostöö edendamise ja arendamisega.

Halduskomisjoni koosseis, töökord ja ülesanded on sätestatud määruse nr 883/2004 artiklites 71 ja 72.

Kohtu otsused on piiratud sotsiaalkindlustuse koordineerimise sätete tõlgendamisega konkreetse juhtumi valguses. See tõlgendus on aga siduv kõigile asjaosalistele (liikmesriikide kohtud, sotsiaalkindlustusasutused ja üksikisikud).

Lisateave kohtupraktika kohta

Täiendavalt Euroopa Kohtust ja sellest, mida kohus teie heaks teha saab